1e wijziging van de tarieventabel leges 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwkoop, gelezen het voorstel van 24 januari 2023 met kenmerk 214969

 

Gelet op artikel 9 lid3 van de leges verordening 2023

 

Besluit vast te stellen:

 

De 1e wijziging van de tarieventabel leges 2023

Artikel I  

Paragraaf 2 van de Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023 komt te luiden:

 

Reisdocument

 

 

2022

2023

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

Van een nationaal paspoort:

€ 75,82

€ 77,87

1.2.1.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

1.2.2

Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort)

1.2.2.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

€ 77,87

1.2.2.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

1.2.3

Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 75,82

€ 77,87

1.2.3.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 57,34

€ 58,89

1.2.4

Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 57,34

€ 58,89

1.2.5

Van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 68,53

€ 70,38

1.2.5.2

Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,98

€ 37,99

1.2.6

Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, die in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 51,62

€ 53,01

1.2.7

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,91 (*zijnde het maximum vanaf 1 januari 2021).

€ 34,29

Artikel II  

Paragraaf 3 van de Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023 komt te luiden:

 

Rijbewijzen

 

 

2022

2023

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41,60

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

€ 34,10

1.3.3

Het onder 1.3.1 vermelde tarief wordt bij vermissing of het niet compleet overleggen van het eerder verstrekte rijbewijs verhoogd met:

€ 22,98

€ 23,55

Artikel III  

Paragraaf 4 van de Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023 komt te luiden:

 

Verstrekkingen uit de Basisregistratie Personen

1.4.7.3

het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte van een verklaring omtrent het gedrag mag maximaal zijn:

€ 41,35

€ 41,35

Artikel IV  

Paragraaf 16 van de Tarieventabel behorend bij de legesverordening 2023 komt te luiden:

 

Kansspelen

 

 

2022

2023

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, per kansspelautomaat

€ 22,50

€ 22,50

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 34,00

€ 34,00

1.16.1.2a

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan 4 jaar of voor onbepaalde tijd, per kansspelautomaat

€ 90,50

€ 90,50

vermeerderd met een vast bedrag van

€ 136,00

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 0,00

€ 0,00

Artikel V  

  • 1.

    Deze wijziging van de tarieventabel leges 2023 kan worden aangehaald als de “1e wijziging tarieventabel leges 2023”;

  • 2.

    Deze wijziging treedt in werking op de eerste dag na haar bekendmaking.

Aldus vastgesteld in de Collegevergadering van

burgemeester en wethouders van Nieuwkoop

Nicolette Caspers

gemeentesecretaris

Robbert-Jan van Duijn

burgemeester

Naar boven