Concept-verkeersbesluit ten aanzien van het instellen van een rechtdoor en rechtsaf gebod op het kruispunt Heuvelweg – IJsvogellaan - Lavendel

Kenmerk: 1022202

Burgemeester en wethouders van de gemeente Leidschendam-Voorburg,

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Wettelijke grondslag

Op grond van artikel 2, lid 1, sub a, b, en lid 2, onder b van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) kunnen regels worden opgesteld voor onderstaande doelen:

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

  • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer.

Volgens artikel 15 WVW 1994 en artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW), worden de hierin genoemde verkeerstekens geplaatst of verwijderd krachtens een verkeersbesluit. De hieronder genoemde wegen worden beheerd door de gemeente Leidschendam-Voorburg, zodat - volgens art. 18 van de WVW 1994 - verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders.

Motieven

Met dit verkeersbesluit wordt de rijstrookindeling op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel komend vanaf de Weigelia naar de N14 herschikt: namelijk tot twee doorgaande rijstroken en één gecombineerde rechtdoor / rechtsaf. Hiermee komt de linksaf strook richting Lavendel te vervallen. In figuur 1 in de situatieschets is de nieuwe situatie van het kruispunt geschetst.

De aanleiding voor deze aanpassing is de verkeersonveilige situatie die zich regelmatig voordoet voor fietsers en voetgangers, die komend vanuit de richting van het politiebureau de Heuvelweg willen oversteken richting Lavendel of in tegenovergestelde richting willen oversteken naar de IJsvogellaan. Weggebruikers die op de Heuvelweg voor linksaf staan opgesteld, besluiten in sommige gevallen om op het laatste moment toch rechtdoor te rijden. Hierbij kruisen zij de overstekende fietsers en voetgangers (die tegelijkertijd met het linksaf slaande verkeer groen krijgen). Hiervoor heeft de gemeente al in de zomer van 2022 een tijdelijke maatregel (barrière aangevuld met snelheidsbeperking van 30km/u) geplaatst. Door het aanpassen van de linksaf strook naar een doorgaande rijstrook, wordt het veiligheidsconflict structureel weggenomen. Bovendien wordt de wegindeling met deze aanpassing logischer richting het kruispunt van de Heuvelweg met de N14. En dat zorgt voor een duidelijker en overzichtelijker wegbeeld voor de weggebruiker.

Bijkomend voordeel van deze aanpassing is een te verwachten verbetering van de doorstroming op de Heuvelweg komend vanuit de richting van Weigelia richting de N14. Omdat de bottleneck op het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel aan de kant van het politiebureau uit de verkeersstroom wordt gehaald, ontstaat er een logischer doorgang naar de wegvakken linksaf richting A4 op het kruispunt Heuvelweg – N14.

De herschikking van de rijstrookindeling betekent dat verkeer, komend uit de richting Weigelia, niet langer linksaf richting Lavendel/Via Verdi kan rijden. Vanwege verkeersveiligheids-redenen is het niet mogelijk om een gecombineerde rijstrook voor linksaf en rechtdoor richting Lavendel/Via Verdi te realiseren. Er ontstaan dan namelijk drie nieuwe, onwenselijke, deelconflicten die nadelig zijn voor de verkeersveiligheid. In figuur 2 van de situatieschets zijn de deelconflicten schematisch weergegeven:

  • deelconflict 1 (zwart): Met tegemoetkomend autoverkeer (vanaf N14);

  • deelconflict 2 (rood): Met kruisend fietsverkeer (komend vanaf het fietsviaduct uit de richting Voorschoten én komend vanuit P2 omdat dit een tweerichtingsfietspad is);

  • deelconflict 3 (blauw): kruisend voetgangersverkeer (overstekend over Lavendel).

Bewoners van Via Verdi hebben voldoende andere opties om via het hoofdwegennet hun straat te kunnen bereiken, en bezoekers (van de Mall, het hotel en het politiebureau) die bij P1 willen parkeren kunnen dit parkeerterrein bereiken via de ingang Weigelia-P2. De gemeente is daarom van mening dat het voordeel van de verbeterde veiligheid voor fietsers en voetgangers die de Heuvelweg willen oversteken zwaarder weegt dan het nadeel van het niet meer linksaf kunnen slaan richting Lavendel.

Overleg met politie

Zoals genoemd in artikel 24 van het BABW is over dit verkeersbesluit overleg gepleegd met de politie-Eenheid Den Haag, afdeling infrastructuur team Advies en Analyse en heeft de politie-Eenheid Den Haag op 17 augustus 2023 positief geadviseerd.

Besluit

  • Door plaatsing van het bord D06r uit bijlage I van het RVV aan te geven dat het voor weggebruikers, die het kruispunt Heuvelweg-IJsvogellaan-Lavendel naderen vanuit de richting Heuvelweg, niet meer is toegestaan om linksaf richting Lavendel te rijden.

Dit kenbaar te maken middels het plaatsen van de borden E06 en onderborden OB309 van Bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990. Zie bijgevoegde situatieschets voor de exacte locaties.

Leidschendam-Voorburg, 17 augustus 2023

Namens burgemeester en wethouders,

 

 

P. Blom

Hoofd afdeling Stadsbeheer

Bekendmaking

Het concept-verkeersbesluit wordt bekendgemaakt in Het Gemeenteblad (zoek.officielebekendmakingen.nl) op 23 augustus 2023. Belanghebbenden kunnen, op grond van artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), binnen vier weken na de datum van bekendmaking hun zienswijze indienen tegen het concept-verkeersbesluit. Een zienswijze kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 1005, 2260 BA Leidschendam, onder vermelding “zienswijze concept-verkeersbesluit Heuvelweg”.

Bijlage

Situatietekening concept-verkeersbesluit kenmerk 1022202

 

 

Naar boven