Verhuur onbebouwde grond nabij Henegouwerweg 5-6 te Waddinxveen

De gemeente is eigenaar van de percelen, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, G 2505 en G 3251 gelegen aan de Henegouwerweg 5-6 te Waddinxveen. Een gedeelte van voorgemelde percelen wordt gebruikt als moestuin. De huidige gebruikers hadden voorgemelde percelen al als moestuin in gebruik voordat de gemeente de percelen in eigendom verkreeg. Omdat dit gebruik nimmer formeel is vastgelegd, wenst de gemeente met de huidige gebruikers van genoemde percelen een huurovereenkomst aan te gaan.

De als moestuin in gebruik zijnde en als zodanig te verhuren gedeelten van de percelen kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, G 2505 en G 3251 zijn aangegeven op de bij deze publicatie bijhorende tekening.

Uitleg over de verhuur

De gemeente is van mening dat de verhuur van de genoemde percelen (moestuin) alleen aan de huidige gebruikers kan plaats vinden, omdat met het aangaan van de huurovereenkomst een bestaande situatie wordt geformaliseerd. Gelet hierop alsmede de door de huidige gebruikers in het verleden gedane investeringen in de moestuin is de gemeente van oordeel dat de huidige gebruikers de enige partij is die in aanmerking komt voor de huur van de onbebouwde grond (moestuin) op de percelen G 2505 (ged.) en G 3251 (ged.) en dat de huidige gebruikers zich als zodanig kwalificeren als serieuze gegadigden.

Bezwaar tegen verhuur

Als u het niet eens bent met de verhuur van de percelen G 2505 (ged.) en G 3251 (ged.), omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen/motivatie waaruit blijkt dat u ook in aanmerking komt kenbaar te maken door een aangetekende brief te sturen aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. mw. M. Berghout en mw. F. Stam, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan m.berghout@waddinxveen.nl en f.stam@waddinxveen.nl. Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail door de gemeente Waddinxveen zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Als de Gemeente concludeert dat eventuele gegadigden, die zich tijdig binnen de voormelde termijn hebben gemeld, mede op grond van de hierboven omschreven criteria, niet als serieuze gegadigden kunnen worden aangemerkt dan worden die gegadigden door de Gemeente in de gelegenheid gesteld om binnen een termijn van 20 kalenderdagen nadat de Gemeente dit aan de betreffende gegadigden kenbaar heeft gemaakt, de zaak ter beslechting aan de voorzieningenrechter voor te leggen.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijnen zijn vervaltermijnen. Dat houdt in dat als u dat u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de verhuur en een kort geding start, vervalt het recht om tegen de genoemde verhuur in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren. De Gemeente en potentiele huurder zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijnen alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijnen zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verhuur, dan kunt u contact opnemen met mevrouw Stam, e-mailadres: f.stam@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “verhuur percelen gemeentegrond onbebouwde grond aan de Henegouwerweg 5-6”.

Op deze verhuurtekening staan de percelen gemeentegrond gelegen aan de Henegouwerweg 5-6 te Waddinxveen. De percelen die verhuurd worden als moestuin zijn gearceerd.

 

Naar boven