Ontwerpbestemmingsplan Ruigahuizen - Rûchhústerwei 9

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Fryske Marren maken, op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Ruigahuizen - Rûchhústerwei 9 met bijbehorende stukken met ingang van 18 augustus 2023 gedurende zes weken ter inzage ligt.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Rûchhústerwei 9 Ruigahuizen.

 

Doel

Het bestemmingsplan beoogt een wijziging van de agrarische bestemming naar een woonbestemming waarbij op grond van de ruimte-voor-ruimte regeling een compensatiewoning mogelijk wordt gemaakt op het perceel.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 in Joure

- het servicepunt in Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt in Lemmer (Vissersburen 88).

Het ontwerpbestemmingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid is NL.IMRO.1940.BPRUI22RUCHHUSTER9-ON01

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • -

  ontwerpbestemmingsplan Ruigahuizen - Rûchhústerwei 9

 • -

  waarom u een zienswijze indient

 • -

  de datum

 • -

  uw naam en adres

 • -

  uw handtekening

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van team vergunningen, toezicht en handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven