Bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek

 

Aankondiging

Burgemeester en wethouders van gemeente Velsen leggen het (ontwerp)bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek ter inzage. Doel van dit bestemmingsplan is de bouw van een woongebied met maximaal 54 woningen tussen de Hofgeesterweg en De Kamp mogelijk te maken.

Aanleiding

Aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek was een manege gevestigd. De bedrijfsvoering hiervan is gestopt. Het plan is om op een deel van de voormalige bedrijfsgronden, en op het naastgelegen voormalige parkeerterrein, woningen te realiseren. De gemeente staat positief tegenover deze ontwikkeling, omdat het een belangrijke bijdrage kan leveren in het voorzien in de woningbehoefte. Daarnaast wordt de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse van het voormalige parkeerterrein verbeterd wat de leefomgeving en leefbaarheid versterkt.

Om het nieuwe woongebied planologisch mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. Het college legt dit nieuwe bestemmingsplan vanaf 18 augustus 2023 ter inzage. Zo krijgt een ieder de gelegenheid om, voor een periode van zes weken, een zienswijze op het plan in te dienen.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft de voormalige manege met bijbehorende gronden aan de Hofgeesterweg 63 in Velserbroek en het naastgelegen voormalige parkeerterrein.

Ligging plangebied (indicatief)

Plan inzien

Het bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek (plannummer: NL.IMRO.0453.BP1004HOFGEESTERW1-O001) ligt met ingang van 18 augustus 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Naast het bestemmingsplan liggen tevens de daarop betrekking hebbende onderzoeken en rapportages ter inzage. Het plan is digitaal in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op bovenstaande plannaam of -nummer). De stukken zijn tevens in te zien bij het Klant Contact Centrum van het gemeentehuis (Dudokplein 1, IJmuiden). Om de stukken op het gemeentehuis in te zien kunt u een afspraak maken via 0255 567200.

Zienswijzen indienen

Gedurende de termijn dat het plan ter inzage ligt, kunt u een zienswijze indienen. Dit doet u door een brief te richten aan: Gemeenteraad van Velsen, Postbus 465, 1970 AL IJmui­den. Of per e-mail via ro@velsen.nl. Vermeld hierbij ‘zienswijze bestemmingsplan Hofgeesterweg 63, Velserbroek’. Vergeet niet duidelijk uw fysieke postadres aan te geven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 0255-567200 of ro@velsen.nl.

 

Naar boven