Verkeersbesluit in verband met het organiseren van het jaarlijkse dorpfeest met kermis en de Allegorische Optocht te Sint Nicolaasga

 

behorende bij evenementenvergunning EV 20230096/Z.749976

 

Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van het jaarlijkse dorpsfeest met kermis en de Allegorische Optocht te Sint Nicolaasga van donderdag 7 september tot en met zondag 10 september 2023 op de locatie Centrum van Sint Nicolaasga

 

Kenmerk: EV 20230096/Z.749976

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Vereniging voor Volksvermaken (V.V.V.) te Sint Nicolaasga binnengekomen op 15 mei 2023 om ten behoeve van het organiseren van het jaarlijkse dorpsfeest met kermis en de Allegorische Optocht te Sint Nicolaasga van donderdag 7 september tot en met zondag 10 september 2023 op de locatie Centrum van Sint Nicolaasga enkele wegen in het centrum van Sint Nicolaasga af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• diverse kermisattracties worden geplaatst;

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Sint Nicolaasga liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

voor de periode 7 september tot en met 9 september 2023 gedurende de Allegorische Optocht en kermis te Sint Nicolaasga:

1. door plaatsing van borden overeenkomstig model E01 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, op de volgende wegen op de eerste donderdag in september een parkeerverbod voor beide zijden in te stellen vanaf 08.00 tot 23.30 uur:

• De Stamme;

• De Bast, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Stamme en De Tûke;

• De Tûke;

• Bouwen, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Tûke en Dobbeleane;

• Kerkstraat, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Lemmerweg en huisnummer 28 (S. Hepkemaleane);

• Kade, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kerkstraat en Slotweg;

• Slotweg, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Kade en huisnummer 15 (brandweer);

• Kerklaan, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met De Tûke en Heemstrastraat;

• Heemstrastraat;

• Kempenaerlaan;

• Groenendal, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kempenaerlaan enUranusstraat;

• Uranusstraat, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Groenendal enNeptunuslaan;

• Neptunuslaan en

• Noed, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Gaastweg en T-splitsing en

• Westend, voor zover gelegen tussen de aansluiting met Lemmerweg en huisnummer 19 (JonkmanB.V.);

• Gaastweg (vanaf kruising Neptunuslaan tot aan Lemmerweg/Kerkstraat);

• Jonkheer F.J.J. van Eysingastraat.

2. door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregelsen verkeerstekens 1990, de volgende wegen op de eerste donderdag in september gesloten teverklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee vanaf08.00 tot 11.30 uur en vanaf 18.00 tot 23.30 uur:

• Gaastweg, voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Schoolstraat/Kerkstraat en Groenendal;

• Jhr. F.J.J. van Eijsingastraat;

• Lemmerweg en

• Wilhelminastraat;

 

3. door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregelsen verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (voor zover gelegen tussen de aansluitingen metSchoolstraat en Heemstrastraat) en Lemmerweg (voor zover gelegen tussen de aansluitingen met Kadeen Schoolstraat) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rijoftrekdieren of vee:

• op de eerste donderdag in september vanaf 08.00 uur (behalve ten behoeve van de Allegorische Optocht) tot zo lang dat in de praktijk nodig blijkt te zijn, een en ander onder verantwoording vande organisatie (VVV Sint Nicolaasga) en

• op de daaropvolgende vrijdag vanaf 17.00 uur;

 

4. door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregelsen verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (vanaf kruising Neptunuslaan tot aanLemmerweg/Kerkstraat) en Lemmerweg/Kerkstraat (vanaf de rotonde tot aan Stationsstraat), Kade(deel tussen Lemmerweg en Industrieweg) en Slotweg (vanaf Industrieweg) gesloten te verklaren inbeide richtingen voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee:

• op zaterdag vanaf 18.00 uur tot zondag 02:00 uur;

 

5. door plaatsing van borden overeenkomstig model C02 en C03 van bijlage I van het Reglementverkeersregels en verkeerstekens 1990, eenrichtingsverkeer in te stellen op Lemmerweg in de richtingKerkstraat → Tsjûkemarwei

• op zondag vanaf 02:00 uur tot zolang nodig wordt geacht;

 

6. door plaatsing van borden overeenkomstig model C01 van bijlage I van het Reglement verkeersregelsen verkeerstekens 1990, inclusief schragen, Gaastweg (voor zover gelegen tussen de aansluiting metHeemstrastraat en huisnummer 10) gesloten te verklaren in beide richtingen voor voertuigen, ruitersen geleiders van rij- of trekdieren of vee:

• op de betreffende zaterdag vanaf 09.30 tot 12.00 uur, een en ander in verband met ringfietsen en

 

7. het openbare terrein ter hoogte van Molewei/Gaastweg (voormalig parkeerterrein) gesloten teverklaren voor alle verkeer behalve voetgangers:

• vanaf de dinsdagavond vóór aanvang van het dorpsfeest, rond sluitingstijd supermarkt tot devrijdagmiddag 13.00 uur en

• vanaf vrijdagmiddag 13.00 uur tot en met de maandag daarna (na afsluiting van het dorpsfeest)10.00 uur in verband met het op- en afbouwen van de feesttent. (Gaastweg tussen kruisingHeemstrastraat en kruising Molewei).

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzondeneen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De FryskeMarren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijkongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan devoorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 ADGroningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorzieningdigitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD)nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereikenvia telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven