Verkeersbesluit in verband met het organiseren van 'Joure Swingt' te Joure

 

behorende bij evenementenvergunning EV 20230095/Z.749922

 

Verkeersmaatregelen in verband met het organiseren van 'Joure Swingt' op vrijdag 25 augustus 2023 op diverse locaties in oa Midstraat, Zijl en Grienedyk te Joure

 

Kenmerk: EV 20230095/Z.749922

 

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren;

gelet op het verzoek van Stichting Horecapromotie Joure te Joure binnengekomen op 15 mei 2023 om ten behoeve van het organiseren van 'Joure Swingt' op vrijdag 25 augustus 2023 op diverse locaties in oa Midstraat, Zijl en Grienedyk in Joure, een weg in het centrum van Joure af te mogen sluiten;

 

gelet op artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer;

 

overwegende dat:

• een groot aantal bezoekers wordt verwacht;

• het, gelet op de verkeersveiligheid, derhalve wenselijk is diverse verkeersmaatregelen te treffen op de betreffende wegen;

• deze wegen binnen de bebouwde kom van Joure liggen en in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente;

• overleg met de politie heeft plaatsgevonden;

 

besluiten:

tussen vrijdag 25 augustus 2023 13.00 uur tot en met 26 augustus 2023 01.00 uur de volgende (gedeelten van) straten door plaatsing van schragen met borden overeenkomstig model C1 van bijlage I van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, in beide richtingen gesloten te verklaren voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee, uitgezonderd de hulpdiensten:

• Midstraat, gedeelte tussen Douwe Egbertsplein en de kruising met het Drolshagenplein

 

Rechtsbescherming

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzondeneen bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente De FryskeMarren, Postbus 101, 8500 AC Joure.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

• de naam en het adres van de indiener

• de dagtekening

• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht

• de gronden van het bezwaar

 

Tegelijk met de indiening van het bezwaarschrift kunnen belanghebbenden vragen het besluit tijdelijkongedaan te maken. Zo’n verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan devoorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, Postbus 150, 9700 ADGroningen. Via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht kan het verzoek om voorlopige voorzieningdigitaal worden ingediend bij genoemde rechtbank. Hiervoor is een elektronische handtekening (DigiD)nodig.

 

Wilt u meer weten over de procedure? Bel met de afdeling juridische zaken van de gemeente, te bereikenvia telefoonnummer 14 05 14.

Naar boven