Terinzagelegging vastgesteld bestemmingsplan herontwikkeling Oude Velddijk 26 Peize

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 juni 2023 het bestemmingsplan Herontwikkeling Oude Velddijk 26 Peize(NL.IMRO.1699.2021BP103-vg01) heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van maximaal 20 woningen mogelijk op het perceel Oude Velddijk 26 te Peize. De woningen worden gerealiseerd in het kader van een collectief particulier opdrachtgeverstraject en woningcorporatie Woonborg realiseert enkele huurwoningen.

 

Inzage

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 17 augustus 2023 tot en met woensdag 27 september 2023 ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.1699.2021BP103-vg01) en de gemeentelijke website www.noordenveld.nl. De publicatie is te vinden op www.officiëlebekendmakingen.nl en in de Krant.

 

Beroepschrift

Vanaf de eerstvolgende dag na terinzagelegging kunnen belanghebbenden gedurende zes weken een beroepschrift indienen ten aanzien van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage, o.v.v. beroepschrift bestemmingsplan Herontwikkeling bestemmingsplan Oude Velddijk 26.

Aan het indienen van een beroepschrift zijn kosten verbonden.

 

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het besluit niet.

 

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage, of digitaal via https://digitaalloket.raadvanstate.nl.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt het besluit waarvoor de voorlopige voorziening is gevraagd niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Naar boven