Ontheffing voor het verstrekken van zwak-alcoholhoudende drank ten behoeve van het evenement ‘Parklive’ van 15 tot en met 20 augustus 2023 te Maassluis

Maassluis, 7 augustus 2023

Verleende vergunningen:

Alcoholwet

  • Ontheffing o.g.v. art. 35 alcoholwet t.b.v. het evenement ‘Parklive’, ontheffing om van 15 t/m 20 augustus 2023 zwak-alcoholhoudende drank te mogen verstrekken (datum van het besluit 3 augustus 2023), 3145 XN;

Rechtsmiddelen

genoemde datum van het besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Indien dit, gelet op de betrokken belangen, spoedshalve is vereist, kan op grond van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Naar boven