Verkiezingen waterschap: Stemmen bij volmacht

De burgemeester van gemeente Dijk en Waard maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de leden van het bestuur van het waterschap Hollands Noorderkwartier op 15 maart 2023, een kiezer toegestaan is bij volmacht te stemmen.

Daarbij gelden de volgende bepalingen:

 • A.

  MACHTIGING OP SCHRIFTELIJKE AANVRAAG

  • 1.

   Op de gemeentehuizen van deze gemeente zijn de formulieren voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen kosteloos verkrijgbaar. Deze vindt u ook op de website van gemeente Dijk en Waard: www.dijkenwaard.nl/verkiezingen

  • 2.

   Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 10 maart 2023 door de kiezer worden ingediend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 30 januari 2023 als kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan wie al een kiezerspas is verstrekt.

  • 3.

   Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 30 januari 2023 als kiezer zijn geregistreerd binnen het gebied waarvoor de verkiezing geldt.

  • 4.

   Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs. Hij moet de volmachtstem tegelijk met zijn eigen stem uit te brengen. Hij mag niet meer dan twee volmachtstemmen uitbrengen.

  • 5.

   De volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of in persoon aan de stemming deel te nemen.

 • B.

  MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE STEMPAS

  • 1.

   De kiezer kan ook, in plaats van een verzoekschrift in te dienen, na ontvangst van zijn stempas, tot en met de dag van de stemming, zelf een andere kiezer machti­gen voor hem te stemmen, door zijn stempas aan die kiezer over te dragen.

  • 2.

   Een op deze wijze aangewezen gemachtigde moet op de dag van de kandidaat­stelling (30 januari 2023) in dezelfde gemeente staan ingeschreven als de kiezer die de volmacht geeft, én geregistreerd zijn als kiezer voor hetzelfde waterschap.

  • 3.

   De aldus gemachtigde kan de volmachtstem uitsluitend tegelijk met zijn eigen stem, in de gemeente waar hij staat ingeschreven, uitbrengen.

  • 4.

   Een volmacht die verleend is door overdracht van de stempas kan tot het uitbrengen van een stem door de gemachtigde door de volmachtgever worden ingetrokken.

  • 5.

   Een kiezer mag niet meer dan twee aanwijzingen als gemachtigde aannemen.

  • 6.

   Instructies voor bovenstaande vindt u op de achterkant van de stempas.

Nadere informatie wordt verstrekt door Team verkiezingen van deze gemeente: 072 575 55 55 / verkiezingen@dijkenwaard.nl .

Heerhugowaard

17 januari 2023

De burgemeester voornoemd,

M.F. Poorter

Naar boven