Voorgenomen verkoop van cultuurgoederen (schilderijen) door gemeente IJsselstein

 

Publicatie volgens artikel 4.17 van de Erfgoedwet

 

Voorgenomen verkoop

De gemeente IJsselstein heeft cultuurgoederen in haar bezit die ze wil verkopen. Het gaat om een verzameling van schilderijen, zoals aangegeven in de bijlagen bij deze publicatie.

 

Zienswijzeprocedure

Aangezien geen advies wordt gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet, kan een ieder gedurende zes weken na de dag van deze bekendmaking zienswijzen indienen over de vraag of het cultuurgoed of de verzameling van bijzondere cultuurhistorische of wetenschappelijke betekenis is en onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit. Gedurende de termijn wordt niet overgegaan tot vervreemding van de verzameling.

 

Na deze termijn worden ingediende zienswijzen door het college van IJsselstein beoordeeld en wordt zo nodig alsnog advies gevraagd als bedoeld in artikel 4.18 van de Erfgoedwet. De zienswijze kunt u adresseren aan het college van IJsselstein, Overtoom 1, 3401 BK IJsselstein. Om de zienswijze in behandeling te laten nemen dient u in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:

a. De naam en het adres van de indiener;

b. De dagtekening;

c. Een omschrijving van het besluit waar de zienswijze zich tegen richt;

d. Motivering van de zienswijze.

 

Informatie

Voor inlichtingen over de procedure kunt u contact opnemen met mevrouw A. Hoogland van de gemeente. Zij is te bereiken via het algemene nummer van de gemeente: 14 030.

 

 

Naar boven