Besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Norg-de Tip

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken op grond van artikel 110 Wet geluidhinder bekend dat zij op 16 mei 2023 een besluit hebben genomen tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder. Het verzoek hogere grenswaarden volgt uit de bouw van 3 woningen, waarvan de voorkeurgrenswaarde wordt overschreden. Het gaat om de adressen Langeloërweg 32 en 42 en de Postmaatseweg 17. Dit besluit wordt genomen ten behoeve van het bestemmingsplan Norg – de Tip wat gelijktijdig ter inzage wordt gelegd.

 

Toelichting besluit hogere waarden wet Geluidhinder

In het kader van het bestemmingsplan De Tip is akoestisch onderzoek gedaan naar de geluidsbelasting op de recreatiewoningen die als burgerwoning worden bestemd. Uit dit onderzoek is gebleken dat twee woningen een te hoge geluidsbelasting kennen vanwege het wegverkeer op de N373. De overschrijding van de ten hoogte toelaatbare geluidsbelasting bedraagt maximaal 2dB vanwege deze weg. De maximale ontheffingswaarde van 53 dB wordt niet overschreden. Daarnaast kent één woning een te hoge geluidsbelasting vanwege de Postmaatseweg. Ook hier bedraagt de overschrijding maximaal 2dB wordt de maximale ontheffingswaarde van 53 dB niet overschreden.

Voor de bestemmingswijziging van deze drie woningen naar burgerwoning is het vaststellen van een hogere waarde voor wegverkeerslawaai nodig. Omdat het niet wenselijk of mogelijk is maatregelen aan de weg of in het overdrachtsgebied te treffen, acht het college het aanvaardbaar deze hogere waarden vast te stellen.

 

Inzage

Het hogerewaardenbesluit ligt met ingang van 17 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op onze gemeentelijke website: www.noordenveld.nl/ter-inzage. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en de Krant.

 

Beroep

Tegen het hogerewaardenbesluit kan binnen de inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

1. Belanghebbenden;

2. Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

 

Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen kunt u contact opnemen met iemand van team Ruimte via het telefoonnummer 088 - 050 88 88.

 

Inwerkingtreding

Het hogerewaardenbesluit treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Naar boven