Bestemmingsplan Norg – De Tip

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 14 juni 2023 het bestemmingsplan Norg – De Tip (NL.IMRO.1699.2021BP089-vg01) gewijzigd heeft vastgesteld. Met het plan wordt een cluster van 18 recreatiewoningen ten noorden van de kern Norg in het zgn gebied de Tip, getransformeerd naar reguliere woningen. Het plan maakt onderdeel uit van het gemeentelijke programma Vitale Vakantieparken. Naast de transformatie van de woningen voorziet het plan ook in de versterking van de natuurwaarden en natuurcompensatie.

 

Inzage

Het bestemmingsplan en bijbehorende stukken liggen met ingang van 17 augustus 2023 gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Raadhuisstraat 1 te Roden. Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl. De publicatie is te vinden op www.officielebekendmakingen.nl en in het Roder Journaal en de Krant.

 

Beroep

Tegen het bestemmingsplan kan binnen de inzagetermijn beroep worden ingesteld door:

 

  • 1.

    Belanghebbenden;

  • 2.

    Niet-belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend.

     

Het beroepschrift kunt u sturen naar: Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt ook digitaal beroep instellen via: digitaalloket.raadvanstate.nl. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Voor vragen kunt u contact opnemen met iemand van team Ruimte via het telefoonnummer 088 - 050 88 88.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, gelijktijdig met het instellen van beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

Naar boven