Voornemen tot verpachting van landbouwgronden nabij Henegouwerweg

De gemeente Waddinxveen heeft het voornemen om de percelen landbouwgrond, kadastraal bekend gemeente Waddinxveen, sectie G nummers 3251 en 3252, gelegen nabij Henegouwerweg in Waddinxveen voor de seizoenen 2023 t/m 2027, in geliberaliseerde pacht uit te geven aan de huidige pachter hiervan, de firma Van Zoest. De verpachting betreft het tijdelijk beheer van gronden.

Uitleg en motivatie verpachting

De gemeente Waddinxveen is van mening dat de verpachting alleen aan de huidige pachter plaats kan vinden, omdat daarmee uitvoering wordt gegeven aan de afspraak die bij de verwerving van de grond is gemaakt.

De gemeente Waddinxveen is, gelet op het bovenstaande, van mening dat zij – in afwijking van het uitgangspunt dat een overheid bij het voornemen tot uitgifte in pacht van onroerende zaken via een openbare selectieprocedure aan potentiële gegadigden ruimte moet bieden om mee te dingen, zoals de Hoge Raad heeft uitgemaakt in zijn uitspraak van 26 november 2021 – over mag gaan tot een-op-een uitgifte in pacht van de hier bedoelde grond aan de firma Van Zoest. De firma Van Zoest kan hiermee aangemerkt worden als de enige serieuze gegadigde, die in aanmerking komt om voornoemde grond te pachten.

Bezwaar tegen verpachting

Als u het niet eens bent met de genoemde verpachting, omdat u van mening bent dat u zelf ook als kandidaat in aanmerking komt voor (een gedeelte van) de percelen, dan dient u dit binnen 20 dagen na de datum van de publicatie op www.officielebekendmakingen.nl deugdelijk gemotiveerd (met redenen) bij de gemeente kenbaar te maken. Dit doet u door uw bezwaar en redenen waaruit blijkt dat u ook aan de door de gemeente gestelde criteria voor deze verpachting kan voldoen te sturen, per aangetekende brief, aan de gemeente Waddinxveen t.a.v. de heer G. Schol en mevrouw M. Berghout, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen en tevens per e-mail aan ge.schol@waddinxveen.nl en m.berghout@waddinxveen.nl.

Berichten die niet zowel per aangetekende brief als e-mail tijdig door de Gemeente zijn ontvangen, worden niet-ontvankelijk verklaard.

Vervaltermijn

De hiervoor vermelde termijn is een vervaltermijn. Dat houdt in dat als u niet op tijd (gemotiveerd) kenbaar maakt dat u het niet eens bent met de uitgifte het recht om tegen de genoemde uitgifte in erfpacht in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak in welke vorm of hoedanigheid dan ook op te baseren vervalt. De Gemeente en de vereniging zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst zou worden opgekomen. Na afloop van de hiervoor gestelde termijn zullen de gegadigden derhalve niet meer ontvankelijk zijn in hun verzoeken c.q. vorderingen.

Vragen

Heeft u vragen over de voorgenomen verpachting, dan kunt u contact opnemen de heer G. Schol, e-mailadres: ge.schol@waddinxveen.nl of per post naar Beukenhof 1, 2741 HS Waddinxveen, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen onder vermelding van “Verpachting landbouwgronden nabij Henegouwerweg te Waddinxveen”.

Naar boven