Aanwijzingsbesluit onbezoldigd ambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Gemeente Gooise Meren,

 

overwegende dat:

 

 • In artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat ambtenaar in de zin van deze wet tevens degene is die met een overheidswerkgever is overeengekomen zonder aanspraak op loon als bedoeld in artikel 610 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek een functie te vervullen die is aangewezen bij algemene maatregel van bestuur, waarvan de voordracht geschiedt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

   

 • In artikel 2, aanhef en onder e, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017 is bepaald dat als functie als bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Ambtenarenwet 2017 wordt aangewezen de functie van degene die belast is met het toezicht als bedoeld in artikel 5.10, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Besluit:

 

 • 1.

  De coördinator en toezichthouders, werkzaam binnen het Bestuurlijk Interventieteam Gooi en Vechtstreek, aan te wijzen als toezichthouder als bedoeld in artikel 2, aanhef en onder e, van het Uitvoeringsbesluit Ambtenarenwet 2017;

   

 • 2.

  De onder 1 bedoelde aanwijzing eindigt van rechtswege met ingang van de datum dat de arbeidsovereenkomst tussen gemeente Gooise Meren en de bewuste coördinator en of toezichthouders eindigt.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking en werkt terug tot en met 1 januari 2022. De regeling wordt bekend gemaakt op de bij de gemeente gebruikelijke wijze.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 17 januari 2023,

Het college van burgemeester en wethouders ,

de secretaris,

de burgemeester,

Tegen dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gooise Meren, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. De belanghebbende kan het bezwaarschrift ook door een gemachtigde laten indienen. Voeg dan een machtiging bij het bezwaarschrift.

 

Zorg ervoor dat het bezwaarschrift in elk geval de volgende gegevens bevat:

 

 • de naam en het adres van de belanghebbende;

 • de dagtekening;

 • een kopie van het besluit;

 • de gronden van uw bezwaar;

 • de handtekening van de belanghebbende of de handtekening van de gemachtigde.

 • Ondertekening bezwaarmakende

Naar boven