Besluit hogere grenswaarde de Kade, gemeente Maassluis

Op grond van artikel 110a Wet geluidhinder zijn burgemeester en wethouders voornemens vanwege een ophoging van het aantal woningen op woningbouwlocatie de Kade van 600 naar 840 een nieuw besluit hogere grenswaarde te worden genomen. Het besluit hogere waarde voorziet in deze hogere waarde.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde heeft met ingang van 20 april 2023 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Het College van burgemeester en wethouders heeft het besluit op d.d. 11 juli 2023 vastgesteld. Het besluit en bijbehorende stukken ligt vanaf 31 juli gedurende zes weken ter inzage op het stadhuis en digitaal op www.officielebekendmakingen.

Indiening bezwaar

Gedurende de termijn van 6 weken kan een ieder met ingang van 31 juli 2023 t/m 24 augustus 2023 bij voorkeur schriftelijk, maar eventueel ook mondeling op afspraak, gemotiveerd bezwaren naar voren brengen. Schriftelijke bezwaren kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 55, 3140 AB Maassluis.

Maassluis, 24 juli 0223

Naar boven