Ontwerpwijzigingsplan Oudehaske – Lange Ekers 14

Met ingang van 26 januari 2023 ligt gedurende zes weken het ontwerpwijzigingsplan Oudehaske – Lange Ekers 14 met bijhorende stukken ter inzage.

 

Plangebied

Het plangebied betreft het perceel Lange Ekers 14 in Oudehaske.

 

Doel

Het perceel Lange Ekers 14 in Oudehaske heeft op basis van het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Noord – 2017’ de bestemming ‘Bedrijf’. Het wijzigingsplan beoogt het wijzigen van deze bestemming naar de bestemming ‘Wonen – Voormalig boerderij’ om zo het perceel te bestemmen ten behoeve van reguliere bewoning.

 

Waar ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien bij:

- de centrale balie van het gemeentehuis Herema State 1 te Joure

- het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)

- het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

 

Het ontwerpwijzigingsplan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. De planid van het ontwerpwijzigingsplan is: NL.IMRO.1940.BWOUH22LANGEEKER14-

ON01.

 

Zienswijze

Gedurende de termijn van ter inzage legging kunt u uw zienswijze over het plan indienen. Dat kan schriftelijk of mondeling. Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen.

 

Schriftelijk: Schrijf een brief aan het college van Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren, postbus 101, 8500 AC Joure. Vermeld in uw brief:

 • 1.

  Ontwerpwijzigingsplan Oudehaske - Lange Ekers 14

 • 2.

  waarom u een zienswijze indient

 • 3.

  de datum

 • 4.

  uw naam en adres

 • 5.

  uw handtekening

 

Mondeling: U kunt daarvoor een afspraak maken met een medewerker van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14. Wij adviseren u om praktische redenen uiterlijk veertien dagen voor het einde van de termijn van terinzagelegging te bellen voor een afspraak, zodat u het risico op termijnoverschrijding voorkomt. Van mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

 

Vragen?

Voor meer informatie kunt u op werkdagen contact opnemen met één van de medewerkers van het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 14 05 14.

 

Joure, 25 januari 2023

Burgemeester en wethouders van De Fryske Marren

Naar boven