Toestemming voor het gebruik van een exploitatievergunning aan Markt 1a te Weert

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) maakt bekend dat de volgende beschikking is genomen.

  • Markt 1a te Weert, verlening exploitatievergunning d.d. 13 januari 2023 (onder intrekking van de exploitatievergunning d.d. 9 januari 2023).

Besluit in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage in het stadhuis.

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken vanaf de dag na publicatie tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet tenminste bevatten: uw naam en adres, dagtekening, omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar hebt, de gronden van het bezwaar en een ondertekening.

Degene die bezwaar heeft ingediend kan bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg te Roermond, sector bestuursrecht (Postbus 950, 6040 AZ Roermond) verzoeken een voorlopige voorziening (waaronder schorsing) te treffen, indien onverwijld spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Postadres gemeente Weert

Wilt u een bezwaar indienen? U kunt uw reactie sturen aan het college van burgemeester en wethouders van Weert, Postbus 950, 6000 AZ Weert.

Stukken inzien

Wilt u stukken inzien? Maak dan een afspraak via (0495) 57 50 00 of per e-mail gemeente@weert.nl.

Naar boven