Verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeervakken voor het parkeren van deelvoertuigen door aanbieder Greenwheels aan Spoorpad, Parklaan en Zuidplaslaan te Waddinxveen

1. Aanleiding

De gemeente wil het gebruik van deelauto's aanmoedigen en besluit daarom een drietal parkeerplekken te reserveren voor deelauto’s van aanbieder Greenwheels. Deelauto's worden meer gebruikt wanneer deze een vaste standplaats hebben.

2. Vereiste verkeersbesluit

Op grond van artikel 18, eerste lid onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het nemen van verkeersbesluiten.

Op grond van de Mandaten- en volmachtenregeling 2023 heeft het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid tot het nemen van verkeersbesluiten gemandateerd aan de beleidsadviseur verkeer.

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

3. Motivering

Uit het oogpunt van het willen faciliteren van deelauto's met een vaste standplaats worden de parkeerplekken voorzien van bord E4, van bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, met onderbord met daarop de tekst “Uitsluitend Deelauto Greenwheels” en wordt een wit kruis aangebracht. Parkeervakken worden hierdoor gereserveerd op de volgende locatie(s):

Spoorpad (tegenover Stationsstraat 5) bij Station Waddinxveen;

Parklaan bij Station Triangel op de locatie van een deel van de Kiss & Ride;

Zuidplaslaan (tegenover Zuidplaslaan 434) op de parkeerplaats.

Aan het besluit tot het aanwijzen van parkeervakken voor het exclusief parkeren van deelauto's op bovengenoemde locaties liggen de volgende overwegingen ten grondslag:

 • Waddinxveen wil het gebruik van deelauto's aanmoedigen

 • Deelauto's verlagen op termijn het autobezit in een gebied. Hierdoor zal de parkeerdruk afnemen en ontstaan er mogelijkheden voor andere inrichtingen van de ruimte.

 • Deze verlaging van het autobezit wordt gemaximaliseerd wanneer deelauto's een vaste standplaats hebben

 • Bij de keuze voor parkeerplaatsen is rekening gehouden met spreiding van deelauto's, loopafstand voor de gebruikers van deelauto's en zichtbaarheid van de deelauto's

 • Bij de keuze voor parkeerplaatsen is rekening gehouden met de huidige parkeerdruk in de straten

 • Aanbieder Greenwheels heeft aangegeven dat deze drie locaties potentie hebben voor het succesvol aanbieden van deelauto's

 • Deelauto's kunnen ervoor zorgen dat mensen die geen auto kunnen betalen soms wel beschikking hebben tot de voordelen van een auto

 • De parkeervakken zijn bij de gemeente Waddinxveen in beheer

 • De Kiss & Ride bij station Triangel wordt op dit moment onderbenut

4. Overleg

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer heeft overleg plaatsgevonden met verkeersadviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur. Hij bracht hierover op 12 juli 2023 een algemeen positief advies uit.

5. Belangenafweging

Op basis van de Inspraak- en communicatieverordening Waddinxveen, artikel 2, lid 3f wordt besloten af te zien van een uitgebreide voorbereidingsprocedure Awb. In de directe omgeving van de aangewezen parkeervakken bij het Spoorpad en de Zuidplaslaan zijn voldoende parkeervakken voor overige voertuigen beschikbaar, waarmee het parkeerbelang van overige weggebruikers in voldoende mate gewaarborgd is. Bij station Triangel wordt het parkeerbelang van overige weggebruikers gewaarborgd door een deel van de onderbenutte Kiss & Ride te transformeren tot parkeerplek, waardoor er geen bestaande parkeerplek verloren gaat.

Het verkeersbesluit met de bijhorende stukken kunt u inzien. Het verkeersbesluit wordt bekendgemaakt op www.officielebekendmakingen.nl en in het Hart van Holland op de gemeentepagina. Tegen het verkeersbesluit kunt u bezwaar maken. Ga daarvoor naar www.waddinxveen.nl/bezwaar.

6. Besluit

Het college van burgemeester en wethouders besluit om op grond van vorenstaande overwegingen het volgende verkeersbesluit te nemen:

 • door het plaatsen van bord E4 van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord “Uitsluitend Deelauto Greenwheels” en het aanbrengen van een wit kruis, parkeerplaatsen aan te wijzen als plaats waar uitsluitend deelauto’s van Greenwheels mogen parkeren op de volgende locatie(s);

  • Spoorpad (tegenover Stationsstraat 5) bij Station Waddinxveen;

  • Parklaan bij Station Triangel op de locatie van een deel van de Kiss & Ride;

  • Zuidplaslaan (tegenover Zuidplaslaan 434) op de parkeerplaats.

Bovenstaande conform de bij dit besluit behorende tekeningen.

Waddinxveen, 26 juli 2023

Namens burgemeester en wethouders van Waddinxveen,

de beleidsadviseur verkeer,

Lilaf Zino 

Dit besluit is elektronisch ondertekend en daarom niet voorzien van een fysieke handtekening.

N.B.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u bezwaar maken

Stuur binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit uw schriftelijke bezwaar op. Schrijf een gemotiveerd bezwaarschrift en stuur deze naar:

Gemeente Waddinxveen

College van burgemeester en wethouders

t.a.v. de commissie bezwaarschriften

Postbus 4002740 AK Waddinxveen

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen.

In het bezwaarschrift zet u:

 • Uw naam en adres;

 • De datum van uw bezwaarschrift;

 • Een omschrijving van de beslissing van de gemeente, waartegen u bezwaar maakt;

 • Waarom u het niet met de beslissing eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen. Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

Hebt u een bezwaarschrift ingediend? Dan kunt u bij de voorzieningenrechter een voorlopige voorziening vragen

Hebt u een bezwaarschrift ingediend en meent u dat uw belangen zo zwaar wegen dat u de beslissing op uw bezwaren niet kunt afwachten? De Algemene wet bestuursrecht geeft u dan de mogelijkheid om een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank (Postbus 20302, 2500 EH Den Haag).

U kunt ook digitaal een verzoek om voorlopige voorziening indienen. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de website

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht

voor meer informatie over het digitaal indienen van een verzoek om voorlopige voorziening.

Aan de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Een afschrift van dit besluit wordt verzonden aan:

 • a.

  de adviseur van Politie, eenheid Den Haag, Dienst operationele ondersteuning, afdeling infrastructuur;

 • b.

  cluster Communicatie ter publicatie

Naar boven