Kennisgeving ‘Herijking beleid (grond)uitgiftepeilen in buitendijks gebied’

Op 29 mei 2018 is de ‘Herijking beleid (grond)uitgiftepeilen in buitendijks gebied’ vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam.

De gemeente Rotterdam hanteert een uitgiftepeilenbeleid voor het bouwen in buitendijkse gebieden. Dit beleid geeft een vastgestelde hoogte ten opzichte van het NAP minimale maaiveldhoogte mee voor nieuwbouw en renovatie. Dit noemen we het uitgiftepeil.

Achter de Europoortkering (Maeslantkering en Hartelkering samen) geldt een uitgiftepeil van +3,60 m NAP voor niet-vitale en -kwetsbare functies en +3,90 m NAP voor vitale en kwetsbare functies. Onder vitale en kwetsbare functies worden bijvoorbeeld elektriciteitsvoorzieningen en ziekenhuizen verstaan.

Buiten de Europoortkering is het uitgiftepeil hoger, omdat deze gebieden niet worden beschermd door de stormvloedkeringen. Hier geldt een uitgiftepeil van +5,10 m NAP voor niet-vitale en -kwetsbare functies en +5,50 m NAP voor vitale en kwetsbare functies.

Soms is het in projecten niet mogelijk om het gewenste uitgiftepeil aan te houden. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als een projectlocatie grenst aan bestaande bebouwing met een lager peil. We kunnen dan iets anders aanhouden, maar dit kan alleen in overleg met de uitgiftepeilencommissie en als dit veilig kan.

De ‘Herijking beleid (grond)uitgiftepeilen in buitendijks gebied’ is bijgevoegd als bijlage bij deze bekendmaking.

 

Naar boven