ODRA Gemeente Arnhem - Besluit verleende Omgevingsvergunning na bezwaar, het transformeren van de benedenverdieping tot 3 appartementen, St. Catharinplaats 28 en 28a, Walstraat 47 te Arnhem

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende omgevingsvergunning van rechtswege is verleend, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Verleend

Zaakid: ODRA21AB1813

OLO-nummer: 6426333

Omschrijving: het transformeren van een benedenverdieping tot 2 appartementen

Adres: St. Catharinplaats 28 en 28a, Walstraat 47 te Arnhem

Activiteiten:

Besluit: Verlenen

Datum ondertekening: 13-7-2023

Datum verzending: 13-7-2023

Beroep

Belanghebbenden, die door deze beschikking rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen zes weken ingaande de dag na de verzenddatum, een Beroepschrift indienen bij het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen bij het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Arnhem.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener; dagtekening (datum); omschrijving van het besluit waartegen het besluit gericht is en de gronden (motivering) van het beroep.

Het indienen van een beroepschrift houdt niet in dat de werking van het besluit wordt opgeschort. Voor het opschorten van een besluit, moet u naast een beroepschrift ook een schriftelijk verzoek om voorlopige voorziening sturen naar: de voorzieningenrechter van Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Deze rechter kan, in spoedeisende gevallen, een dergelijke voorziening treffen.

Voor meer informatie over de voorlopige voorziening zie: www.rechtspraak.nl.

Voor meer informatie over bovengenoemde beschikkingen kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA). De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Naar boven