ODRA Gemeente Arnhem - Besluit Omgevingsvergunning, v.v. brandveilig gebruik kamer verzorging nachtverblijf aan meer dan 4 personen, Johan de Wittlaan 51 A te Arnhem

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij een besluit hebben genomen inzake een Omgevingsvergunning, waarbij de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is

 

V erleend

Zaakid: ODRA23AB1174

Omschrijving: v.v. brandveilig gebruik kamer verzorging nachtverblijf aan meer dan 4 personen

Adres: Johan de Wittlaan 51 A te Arnhem

Activiteiten: Kappen (Art. 2.2 lid 1g Wabo)

Besluit: Ingetrokken

Datum ondertekening: 18-07-2023

Datum verzending: 18-07-2023

 

Inzien

De bovengenoemd besluit in het kader van de uitgebreide procedure met de hierop betrekking hebbende documenten liggen ter inzage van donderdag 26 juli 2023.

Indien u de bijbehorende documenten bij deze wenst te ontvangen kunt u een mail sturen naar postbus@odra.nl onder vermelding van het zaaknummer, ODRA23AB1174.

 

Indienen beroepschrift

Belanghebbende, die door deze beschikkingen rechtstreeks in hun belang menen te zijn getroffen, kunnen op basis van de Algemene Wet Bestuursrecht, binnen bovengenoemde periode, tegen het besluit beroep instellen bij de rechtbank. Het beroepschrift kunt u zenden aan; Rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Geen beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijzen over het onderwerp naar voren heeft gebracht. Ook kan, indien er sprake is van spoedeisend belang, een verzoek om voorlopige voorziening, met betrekking tot een besluit waartegen beroep is ingesteld, worden ingediend bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U moet dan wel een afschrift van het ingediende beroepschrift bijvoegen.

 

Naar boven