Verzamelverkeersbesluit laadpalen januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk,

Datum: 23 januari 2023

Zaak nr.: GV700200

Reserveren van parkeerplaatsen voor opladen van elektrische voertuigen in de gemeente Ridderkerk.

 

 

gelet op:

artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994)

artikel 15, lid 1 van de WVW 1994

artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW)

artikel 15 van het BABW

artikel 24 BABW

de Laadvisie Ridderkerk 2021;

 

overwegende:

dat de gemeente Ridderkerk elektrisch rijden wil bevorderen en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk hiertoe het Laadvisie Ridderkerk 2021 heeft vastgesteld;

dat de onderstaande maatregelen gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 de bruikbaarheid van de weg waarborgen door het reserveren van parkeervakken voor het parkeren gedurende de tijd die nodig om de accu van een elektrisch voertuig op te laden;

dat over dit verkeersbesluit overleg is gevoerd met de korpschef van politie;

dat een laadpaal twee aansluitingen heeft en er daarom twee aangrenzende vakken gereserveerd dienen worden als parkeerplaats voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat in beginsel één parkeervak wordt ingericht en bij veel gebruik van de laadpaal (ca. > 5.000 kWh per jaar) ook het tweede parkeervak wordt ingericht voor het opladen van elektrische voertuigen;

dat door de exponentiele groei van het aantal elektrische voertuigen uitbreiding van de laadinfrastructuur gewenst is;

dat diverse locaties zijn opgenomen in de lokale plankaart;

dat locaties op de lokale plankaart de voorkeur hebben voor realisatie nadat een aanvraag is ingediend;

dat de locaties op de lokale plankaart niet voor alle aanvragen geschikt zijn;

dat daarom aanvullende locaties, als genoemd in bijlage 1, noodzakelijk zijn die niet op de lokale plankaart aangegeven zijn;

dat in dit besluit invulling wordt gegeven aan de behoefte aan aanvullende locaties.

 

besluiten:

tot het aanwijzen van 18 parkeerplaatsen op de locaties zoals opgenomen in bijlage 1 als parkeerplaats uitsluitend bestemd voor parkeren gedurende de tijd die nodig is voor het opladen van elektrische voertuigen;

bij de aangewezen parkeerplaatsen bord E8c, genoemd in bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, danwel E4 genoemd in bijlage 2 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderbord met de tekst: “opladen elektrische voertuigen” te plaatsen.

 

 

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen een gemotiveerd bezwaarschrift indienen tegen dit (deel)besluit binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit in het Gemeenteblad. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders van gemeente Ridderkerk, postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. Vermeld in het bezwaarschrift de datum, uw naam, adres, het (deel)besluit waartegen u bezwaar maakt en de redenen van het bezwaar.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk behandelt de locatie waartegen bezwaar wordt gemaakt als een afzonderlijk verkeersbesluit. De overige locaties blijven onderdeel van het verzamelverkeersbesluit.

 

 

Aldus besloten te Ridderkerk, 23 januari 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ridderkerk,

Namens deze,

De heer S. Meijerink

Teamleider Verkeer en Mobiliteit

Naar boven