Openbare kennisgeving besluit vormvrije m.e.r. beoordeling bestemmingsplan Beemdenstraat 36

Burgemeester en wethouders van Weert maken ingevolge artikel 7.17, 4e lid, van de Wet milieubeheer bekend dat de volgende beslissing is genomen.

Op grond van categorie 11.2 van onderdeel D van het Besluit milieu-effectrapportage 1994 geldt bij het oprichten van maximaal 20 woningen in het bestemmingsplan Beemdenstraat 36 de vormvrije mer-beoordelingsplicht. Er dient dan te worden nagegaan of er zich bijzondere omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken dat een milieu-effectrapportage wordt opgesteld.

MRT Beemdenstraat B.V. en Geens zijn voornemens in het gebied gelegen aan de Beemdenstraat 36 hoek Middelstestraat 46 t/m 46C maximaal 20 woningen toe te voegen door nieuwbouw (17 woningen) en transformatie (3 woningen). Er doen zich geen ‘bijzondere omstandigheden’ voor die het opstellen van een milieu-effectrapportage vragen. Op 9 januari 2023 is besloten dat er voor de voorgenomen oprichting geen milieu-effectrapportage hoeft te worden opgesteld.

De beslissing kan met ingang van 26 januari 2023 worden ingezien in het gemeentehuis van Weert. Hiervoor dient een afspraak te worden gemaakt via tel. (0495) 575 221.

Het m.e.r-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing in de zin van artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen geen zelfstandig bezwaar en beroep mogelijk is, tenzij een belanghebbende door dit besluit rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen. Zienswijzen kunnen te zijner tijd kenbaar gemaakt worden in het kader van de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten het bestemmingsplan.

Weert, 25 januari 2023

Naar boven