Ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort’

De gemeenteraad heeft besloten de ontwerp beleidsnotitie ‘Ruimtelijke kaders paardenhouderij gemeente Montfoort’ ter inzage te leggen voor zienswijzen.

Aanleiding en doel

Voor veel agrarische bedrijven is de paardenhouderij een interessante (neven)activiteit geworden; sommige agrarische bedrijven richten zich volledig op de paardenhouderij. Ook het aantal hobbymatige paardenhouders neemt toe. De beleidsnotitie geeft regels voor bouw- en gebruiksmogelijkheden. Doel van de beleidsnotitie is om verrommeling van het buitengebied tegen te gaan en om het gemeentelijke beleid beter te laten aansluiten op landelijke richtlijnen voor paardenhouderij.

Uitgangspunten

Enkele belangrijke uitgangspunten zijn:

 • 1.

  Alle soorten productiegerichte paardenhouderijen inclusief handelsstallen, pensionstallen en opfokstallen mogen zich vestigen binnen de bestemmingen ‘Agrarisch’ of ´Agrarisch – Rivierzone’. Dit betekent een verandering ten opzichte van het geldende bestemmingsplan voor het buitengebied. Volgens het geldende bestemmingsplan zijn namelijk alleen fokkerijen toegestaan en is elke andere vorm van paardenhouderij uitgesloten. In de ontwerp beleidsnotitie wordt voorgesteld deze beperking op te heffen om zodoende beter aan te sluiten op de praktijkbehoefte en op landelijke richtlijnen.

 • 2.

  De gemeente Montfoort heeft er eerder al voor gekozen om maneges niet toe te staan binnen agrarische bestemmingen en om deze apart te bestemmen als sportbedrijf. Dit blijft zo.

 • 3.

  Hobbymatige paardenhouderijen hebben maximaal 5 paarden. De afstand tot woningen van derden is minimaal 50 meter. Paardenbakken moeten bij voorkeur binnen het eigen woonperceel worden aangelegd. De aanleg van paardenbakken (direct) buiten het woonperceel wordt alleen toegestaan als er geen aantasting is van flora en fauna of de openheid van het landschap. De maximale oppervlakte van een hobbymatige paardenbak is 800 vierkante meter.

 • 4.

  Bij bedrijfsmatige paardenhouderijen moeten paardenbakken bij voorkeur binnen het agrarische bouwvlak worden aangelegd. De aanleg van paardenbakken (direct) buiten het agrarische bouwvlak wordt alleen toegestaan als er geen aantasting is van flora en fauna of de openheid van het landschap. Ook hier geldt dat de afstand tot woningen van derden minimaal 50 meter is. De maximale oppervlakte van een bedrijfsmatige paardenbak is 1.200 vierkante meter.

Inzage

De ontwerp beleidsnotitie ligt van woensdag 19 juli 2023 tot en met dinsdag 5 september 2023 voor een ieder ter inzage bij het Klantcontactcentrum in het stadskantoor van Montfoort, Kasteelplein 5.

Indienen zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het college van burgemeester en wethouders van Montfoort, Postbus 41, 3417 ZG Montfoort, onder vermelding van ‘Zienswijze Ruimtelijke kaders paardenhouderij’.

De zienswijze moet in ieder geval voorzien zijn van naam en adresgegevens, een inhoudelijke motivering en uw handtekening.

Voor meer informatie of voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met de heer F. Plate van de gemeente Montfoort via 0348 - 476 400 of via RO@Montfoort.nl.

Naar boven