Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Zeist

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist

 

gelet op:

 • -

  Titel 4.3 van de Algemene wet bestuursrecht.

BESLUIT:

 

Vast te stellen de volgende:

 

Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Zeist

 

overwegende dat:

 

 • -

  door de stijgende energiekosten het in toenemende mate lastig is voor huishoudens om de energierekening te betalen;

 • -

  de gemeente Zeist daarom een rijksbijdrage heeft ontvangen om te gebruiken voor onder andere maatwerkadvies en/of isolerende maatregelen in koopwoningen met als doel het energiegebruik van huishoudens –in het bijzonder de huishoudens met energiearmoede- te verlagen. Ook heeft de gemeente Zeist in ditzelfde kader een subsidie van de provincie Utrecht ontvangen om spouw-, vloer- of bodemisolatie uit te voeren bij huishoudens die de energietoeslag hebben ontvangen en een grondgebonden koopwoning bezitten. Deze beleidsregels hebben betrekking op huishoudens, die in grondgebonden koopwoningen wonen;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist wil vaststellen in welke situaties en onder welke voorwaarden huishoudens in aanmerking kunnen komen voor een bijdrage op basis van de beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Zeist;

 • -

  het daarom wenselijk is om hiervoor beleidsregels te laten vaststellen, die het mogelijk maken om een financiële bijdrage te verstrekken voor isolatie door huishoudens met energiearmoede in koopwoningen;

besluit daarom vast te stellen de Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Zeist.

 

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1.1 Begripsomschrijving

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a)

  Aanvraag: een digitaal door aanvrager ingevuld aanvraagformulier.

 • b)

  Aanvrager: een natuurlijk persoon, volgens de gemeentelijke basisadministratie ingeschreven op een adres binnen de gemeente Zeist, die als woningeigenaar een aanvraag heeft ingediend.

 • c)

  Energiearmoede: huishoudens, waarbij meer dan 10 % van het besteedbaar inkomen wordt besteed aan energiekosten. Dit is vooral aan de orde bij een laag inkomen in combinatie met een lage energetische kwaliteit van de woning. Dit is een woning, die slecht geïsoleerd is.

 • d)

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Zeist.

 • e)

  College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist.

 • f)

  Huishouden: gezinnen en alleenstaanden, die woningeigenaar zijn.

 • g)

  Overzicht isolatiemaatregelen voor woningeigenaren: lijst met isolatiemaatregelen voor woningeigenaren zoals opgenomen in bijlage I bij deze regeling.

 • h)

  Peildatum: datum van de aanvraag.

 • i)

  Referteperiode: de maand voorafgaand aan de maand waarin de peildatum is gelegen.

 • j)

  Woning: een bewoonbare, zelfstandige woning binnen het grondgebied van de gemeente Zeist, die voor permanente bewoning is toegewezen en geen appartement is.

 • k)

  Woningeigenaar: de natuurlijke persoon die volgens de kadastrale gegevens eigenaar is van de woning en volgens de gemeentelijke basisadministratie staat ingeschreven op het adres van de woning. Woningeigenaren die nog niet staan ingeschreven in verband met renovatie komen ook in aanmerking voor deze regeling.

 • l)

  Woningeigenaren met een inkomen < 150% van de wettelijke bijstandsnorm: een huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft tot 150 % van de wettelijke bijstandsnorm. Daarbij worden de normen voor de wettelijke bijstandsnorm gehanteerd1. Deze zijn vastgesteld op:

  • a.

   Gehuwd of samenwonend €2.562,12;

  • b.

   Alleenstaande (ouder) €1.793,49.

 • Het vermogen van het huishouden (zoals spaargeld) wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

 • m)

  Woningeigenaren met een inkomen > 150% van de wettelijke bijstandsnorm: een huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft meer dan 150% van de wettelijke bijstandsnorm. Daarbij worden de normen voor de wettelijke bijstandsnorm gehanteerd2. Deze zijn vastgesteld op:

  • a.

   Gehuwd of samenwonend €2.562,12;

  • b.

   Alleenstaande (ouder) €1.793,49.

 • Het vermogen van het huishouden (zoals spaargeld) wordt hierbij niet in aanmerking genomen.

Artikel 1.2 Reikwijdte van de regeling

 • 1.

  Deze regeling is van toepassing op isolerende maatregelen voor alle koopwoningen gelegen binnen de gemeente Zeist voor zover deze worden bewoond door een huishouden uit de doelgroep zoals omschreven in artikel 2.1

 • 2.

  Deze regeling is bedoeld voor eigenaren van grondgebonden woningen. Woningeigenaren, die in een appartement of complexen daarvan wonen, komen niet in aanmerking voor deze regeling.

Artikel 1.3 Doel van de regeling

Het doel van deze regeling is om door middel van het aanbrengen van isolerende maatregelen in grondgebonden koopwoningen het energiegebruik van huishoudens te verlagen. Hierbij gaat het om huishoudens met energiearmoede.

Artikel 1.4 Aanvraag

 • 1.

  Huishoudens kunnen vanaf 1 september 2023 een aanvraag indienen door middel van het hiervoor digitaal beschikbaar gestelde aanvraagformulier op de website van de gemeente Zeist (www.zeist.nl/isolatie).

 • 2.

  Op verzoek van aanvrager is hulp bij de digitale aanvraag ook mogelijk. Hiervoor dient contact te worden opgenomen met de gemeente Zeist.

 • 3.

  Bij de aanvraag dienen naam, adres en contactgegevens ingevuld te worden.

 • 4.

  Onvolledige en/of onjuiste aanvragen worden niet in behandeling genomen. Als aanvrager de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen of aan te passen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag volledig is ingevuld.

 • 5.

  Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 oktober 2024. Aanvragen worden in behandeling genomen zolang het beschikbare budget niet is overschreden.

 • 6.

  Aanvragen, die na 1 oktober 2024 worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

 • 7.

  Het college behoudt zich het recht voor deze regeling te verlengen indien daar aanleiding toe is.

Artikel 1.5 Budgetplafond en wijze van verdeling

 • 1.

  Voor de doelgroep huishoudens met energiearmoede heeft het college een budget vastgesteld van € 609.000 inclusief btw. Per adres/huishouden is een maximale financiële bijdrage voor isolatie van € 2500 mogelijk.

 • 2.

  Honorering van aanvragen vindt plaats in volgorde van indiening van de volledige aanvraag, totdat het beschikbare budgetplafond is bereikt.

 • 3.

  Per adres kan eenmaal aanspraak worden gemaakt op deze regeling.

Art. 1.6 Weigeringsgronden

Voor de doelgroep energiearmoede kan het college een aanvraag weigeren als:

 • a)

  de aanvraag niet volledig is ingediend en de aanvrager geen gebruik heeft gemaakt van het verzoek om de aanvraag compleet te maken;

 • b)

  de aangevraagde bijdrage reeds eerder voor hetzelfde adres is verstrekt;

 • c)

  het beschikbare budgetplafond is overschreden;

 • d)

  de aanvraag wordt ingediend anders dan door een woningeigenaar;

 • e)

  de aanvrager eigenaar is van een niet-grondgebonden woning;

 • f)

  de aanvrager meer inkomen heeft dan 150% van de wettelijke bijstandsnorm.

Art. 1.7 Controle

 • 1.

  De gemeente behoudt zich het recht toe steekproefsgewijs aanvragers te controleren op het voldoen aan de maximale inkomenseis van 150% van de wettelijke bijstandsnorm, om te bepalen of een aanvraag kan worden gehonoreerd.

 • 2.

  Huishoudens met een inkomen tot 120% van de wettelijke bijstandsnorm mogen een bewijs van de beschikking energietoeslag aanleveren om aan te tonen dat zij voldoen aan de maximale inkomenseis.

 • 3.

  Indien in de aanvraagfase blijkt dat de aanvrager niet aan de voorwaarde zoals benoemd in dit beleid voldoet, behoud de gemeente het recht de aanvraag te weigeren.

Hoofdstuk 2 Bijdrage doelgroepen

Artikel 2.1 Doelgroep beleidsregels

De beleidsregels zijn gericht op huishoudens die als woningeigenaren gedurende de referteperiode een inkomen hebben tot 150% van de wettelijke bijstandsnorm en in een slecht geïsoleerde woning wonen.

Artikel 2.2 Procedure

 • 1.

  Het huishouden dat als woningeigenaar gedurende de referteperiode een inkomen heeft tot 150% van de wettelijke bijstandsnorm ontvangt, nadat hiertoe een aanvraag is gedaan, een isolatievoucher.

 • 2.

  Met deze isolatievoucher kan een isolerende maatregel worden uitgevoerd aan de woning, zoals opgenomen in bijlage 1. De woningeigenaar heeft hierbij keuze uit maatregelen, die het beste passen bij de situatie en woning van de woning-eigenaar.

 • 3.

  De isolerende maatregelen aan de woning dienen te worden uitgevoerd door een partij, die door de gemeente Zeist is ingeschakeld. Voorafgaand aan het uitvoeren van de isolerende maatregel ontvangt de woningeigenaar een offerte.

 • 4.

  Indien de isolerende maatregel wordt uitgevoerd draagt de gemeente Zeist maximaal € 2.500,00 bij aan de kosten.

 • 5.

  De gemeentelijke bijdrage wordt verrekend met de kosten voor de isolatiemaatregel waarvoor de gemeente toestemming heeft verleend en wordt niet rechtstreeks overgemaakt aan de woningeigenaar.

 • 6.

  De woningeigenaar ontvangt geen bijdrage voor doe-het-zelf maatregelen, maatregelen die door de woningeigenaar zelf zijn aangebracht/geïnstalleerd of die zijn uitgevoerd door een andere partij dan de partij die is ingeschakeld door de gemeente Zeist.

 • 7.

  In bijlage 2 bij deze regeling is ter verduidelijking een stappenplan opgenomen voor woning-eigenaren met een inkomen < 150% van de wettelijke bijstandsnorm, die gebruik willen maken van deze regeling.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 3.1 Hardheidsclausule

Het college kan een of meer artikelen van deze regeling buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing ervan gelet op het belang van het doel van deze regeling leidt tot onbillijkheid van overwegende aard, onduidelijkheid of tot situaties waarmee geen aanwijsbaar belang is gediend.

Artikel 3.2 Wijzigen

Het college kan deze beleidsregels wijzigen.

Artikel 3.3 Inwerkingtreding

Deze beleidsregels treden in werking op 1 september 2023 en zijn geldig tot 1 januari 2025.

Artikel 3.4 Citeertitel

Deze beleidsregels worden aangehaald als de Beleidsregels energiearmoede en isolatie gemeente Zeist

Aldus vastgesteld op 30 mei 2023,

burgemeester en wethouders van Zeist

René Grotens

Gemeentesecretaris

drs. Koos Janssen

Burgemeester

Bijlage 1: Overzicht isolerende maatregelen woningeigenaren

Onderstaand een overzicht van isolerende maatregelen, die voor een financiële bijdrage in aanmerking komen. Dit overzicht betreft isolerende maatregelen voor woning-eigenaren van grondgebonden woningen.

 

Nummer:

Maatregel:

1

Spouwmuurisolatie, Rd-waarde ten minste 1,1 m² K/W, minimaal 10 m² en maximaal 170 m² (minerale wol, EPS-parels, verbeterd UF-schuim, PUR HFK-vrij)

3

Vloerisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m² K/W, minimaal 20 m² en maximaal 130 m²

(reflectiefolie, isolatiefolie, PUR HFK-vrij, minerale wol)

4

Bodemisolatie, Rd-waarde ten minste 3,5 m² K/W, minimaal 20 m² en maximaal 130 m² (EPS-parels)

 

Bijlage 2: stappenplan beleidsregels energiearmoede en isolatie

 

In deze bijlage is een stappenplan opgenomen. In dit stappenplan wordt uitgelegd hoe een woningeigenaar gebruik kan maken van deze beleidsregels.

 

Woningeigenaar met een inkomen < 150%:

Stap 1

De woningeigenaar kan vanaf 1 september 2023 een aanvraag indienen via het aanvraagformulier op de website van de gemeente Zeist (www.zeist.nl/isolatie). Het is eveneens mogelijk om ondersteuning te krijgen bij de digitale aanvraag. Hiervoor dient de woningeigenaar contact op te nemen met de gemeente Zeist. Een aanvraag kan worden ingediend tot en met 1 oktober2024 zolang het beschikbare budget niet is overschreden.

Stap 2

Na de aanvraag neemt het gekoppelde isolatiebedrijf telefonisch contact op met de woningeigenaar voor het inplannen van een adviesgesprek in de woning van de woningeigenaar om het maatwerkadvies te kunnen opstellen.

Stap 3

De woningeigenaar ontvangt binnen enkele weken een maatwerkadvies specifiek afgestemd op de woning. Hierbij zit een offerte voor de mogelijk uit te voeren isolerende maatregelen, zoals opgenomen in de lijst uit bijlage 1. Aan dit maatwerkadvies en offerte zijn geen kosten voor de woningeigenaar verbonden.

Stap 4

De woningeigenaar geeft desgewenst akkoord op offerte/uitvoering.

Stap 5

De isolerende maatregelen worden uitgevoerd in/aan de woning door de partij die door de gemeente Zeist is ingeschakeld. Indien er beschermde soorten aanwezig zijn in de muur dan wordt er eerst natuurvrij gemaakt door het isolatiebedrijf, of een daarvoor ingeschakeld bedrijf.

Stap 6

De woningeigenaar ontvangt een factuur voor het eventueel resterende bedrag na aftrek van de bijdrage door de gemeente Zeist (maximaal € 2.500).

 

Opmerking: de gemeentelijke bijdrage van maximaal € 2.500 wordt niet overgemaakt aan de woningeigenaar en wordt rechtstreeks verrekend met de kosten van de isolatiemaatregel, zoals het isolatiebedrijf die toepast in de woning. Het Duurzaam Bouwloket treedt op als uitvoeringsorganisatie binnen deze actie.

 

 

Naar boven