Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt en Ontwerp Milieueffectrapport Omgevingsvisie De Bilt ter inzage

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt maken bekend dat de Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt en het bijbehorende Milieueffectrapport (MER deel A en B) voor een ieder ter inzage worden gelegd (op grond van Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht).

 

Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt

De omgevingsvisie vormt een richtinggevend kader voor de gewenste ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van de gemeente De Bilt voor de periode tot 2040. De omgevingsvisie is bedoeld om meer overzicht te brengen; het is één document waar een samenhangend toekomstbeeld voor onze gemeente in staat. Het is daarmee een document waarin de ambities en richtinggevende kaders voor initiatieven van zowel de gemeente als de samenleving worden omschreven. Ook de manier van uitvoering van de ambities wordt in de omgevingsvisie omschreven. De Ontwerp Omgevingsvisie is tot stand gekomen op basis van input van inwoners en overige belanghebbenden, analyse van bestaand beleid en de uitkomsten van het milieueffectrapport. De Omgevingswet (inwerkingtreding 1 januari 2024) verplicht gemeenten een omgevingsvisie vast te stellen. De omgevingsvisie De Bilt komt in de plaats van de structuurvisie (2012) en is een actualisatie van (onderdelen van) andere beleidsvisies en nota’s. Nadat de gemeenteraad de omgevingsvisie heeft vastgesteld, wordt de omgevingsvisie opgenomen in het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).

 

Milieueffectrapport

Naast het ontwikkelen van een omgevingsvisie heeft het college van Burgemeester en Wethouders opdracht gegeven om een Milieueffectrapport (MER) op te stellen. Op deze manier worden de milieubelangen en omgevingseffecten meegewogen in de besluitvorming over de omgevingsvisie. Deel A van het MER toetste de voorlopige koers en de vier vergezichten uit de dialoognotitie (21 maart 2022). Daarbij werd gekeken naar de impact die de vergezichten hebben op de fysieke leefomgeving. Mede aan de hand van de beoordeling van de vergezichten en het MERrapport zijn vervolgens keuzes gemaakt in de omgevingsvisie. Deze zijn opgenomen in de Ontwerp Omgevingsvisie (het Voorkeursalternatief). Het voorkeursalternatief wordt in deel B van het MER beoordeeld en is de toets op de Ontwerp Omgevingsvisie.

 

Procedure

Van donderdag 13 juli 2023 tot en met zondag 24 september 2023 liggen de Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt en het MERrapport (deel A en B) ter inzage.

De stukken kunnen digitaal worden geraadpleegd via de website doemeedebilt.nl/de+omgevingsvisie onder documenten.

 

Daarnaast is een papieren versie van de ontwerp omgevingsvisie de Bilt en het MERrapport in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven.

Gedurende de termijn dat de visie ter inzage ligt, kan iedereen schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken.

 

Het schriftelijk indienen van een zienswijze kan op 2 manieren:

1. Per e-mail aan omgevingsvisie@debilt.nl onder vermelding van:

a. zienswijze Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt

b. zienswijze MERrapport Ontwerp Omgevingsvisie De Bilt

 

2. Een brief schrijven en deze per post sturen naar: Gemeente De Bilt t.a.v. mevrouw E. Romanesko, Postbus 300 3720 AH De Bilt

 

Voor de procedure maakt het geen verschil of u een mail of brief stuurt. Uw zienswijze wordt op dezelfde manier behandeld.

 

Daarnaast bestaat er de mogelijkheid om mondeling een zienswijze kenbaar te maken. U kunt hiervoor een afspraak maken door een e-mail te sturen aan omgevingsvisie@debilt.nl of te bellen met 030-2289411.

 

Heeft u andere vragen over de omgevingsvisie, stuur dan een e-mail aan omgevingsvisie@debilt.nl. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.doemeedebilt.nl.

 

Hoe gaat het verder?

Na het verstrijken van de ter inzage termijn wordt door het college van B&W een zienswijzenota opgesteld en eventuele wijzigingen in de omgevingsvisie aangebracht. Indieners van een inspraakreactie krijgen dit verslag toegezonden. Hierna zal het college een voorstel tot vaststelling van de omgevingsvisie aan de gemeenteraad voorleggen. Eventueel kan tijdens de behandeling van dat voorstel in de raadscommissie gebruik worden gemaakt van het spreekrecht.

 

College van B & W van de gemeente De Bilt, 12 juli 2023

 

 

 

Naar boven