Verkeersmaatregel 30 km-zone Groene Loper e.o.

Ruimte / Mobiliteit / 2022-157558

Burgemeester en Wethouders van Maastricht

 

Gelet op:

 • artikel 18, lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: WVW 1994) ingevolge verkeersbesluiten worden genomen door burgemeester en wethouders voor zover zij betreffen het verkeer op wegen, welke niet in beheer zijn bij het Rijk, de provincie of een waterschap dat deze bevoegdheid op grond van “Maandaatregeling Gemeente Maastricht 2010” is gemandateerd aan het afdelingshoofd Mobiliteit;

 • artikel 15, lid 1, van de WVW 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (hierna: BABW) ingevolge het plaatsen en verwijderen van de in dit artikel genoemde verkeerstekens moet geschieden krachtens een verkeersbesluit;

 • artikel 14 van het BABW, wordt de plaatsing van onderborden, zoals bedoeld in artikel 8, lid 2 en lid 3 van het BABW, in het betrokken verkeersbesluit tot uitdrukking gebracht;

 • artikel 24 van het BABW ingevolge verkeerbesluiten worden genomen na overleg met de gemandateerde van de korpschef van het nationale politiekorps;

 

Overwegende :

 

dat de Groene Loper een gebied is in Maastricht-Oost in de gemeente Maastricht;

 

dat de maximale snelheid van de Groene Loper (President Rooseveltlaan, Oranjeplein en Nassaulaan) 50 km/uur is;

 

dat aan de Groene Loper momenteel circa 1.100 woningen worden gebouwd;

 

dat de verwachting is dat de hoeveelheid gemotoriseerd verkeer zal toenemen in de komende jaren omdat de bouw nog volop bezig is;

 

dat een groot aantal bewoners zorgen heeft over de (groeiende) verkeersdruk op de Groene Loper;

 

dat de Groene Loper een verblijfsgebied is voor omwonenden;

 

dat in het kader van “Duurzaam Veilig” verblijfsgebieden binnen de bebouwde kom aangewezen dienen te worden als 30 km/uur-zone;

 

dat in verblijfsgebieden de intensiteit en de snelheid van het gemotoriseerd verkeer op wegen binnen het verblijfsgebied laag dienen te blijven om de ruimte te bieden voor uitoefening van verblijfsactiviteiten (wonen, spelende kinderen, parkeren enz.);

 

dat het gewenst is om de maximale snelheid op de Groene Loper terug te brengen naar 30 km/uur;

 

dat de Groene Loper ingericht wordt als een 30 km/uur zone door het nemen van maatregelen die snelheidsverschillen tussen de verschillende verkeersstromen doet afnemen, de verkeersveiligheid voor fietsers en voetgangers verhogen en bijdragen aan het minder aantrekkelijk maken van de Groene Loper voor doorgaand autoverkeer dat via de tunnelbuis kan rijden;

 

dat de Groene Loper in de huidige situatie voor een onderbreking van de 30 km/uur zone zorgt tussen Wittevrouwenveld/Scharn en Wyckerpoort;

 

dat gelijktijdig in diverse straten binnen het gebied de snelheid ook verlaagd wordt naar 30 km/uur om de situatie voor de weggebruikers te verduidelijken;

 

dat er met het terugbrengen van de maximale snelheid op de Groene Loper en omgeving een grote 30 km-zone ontstaat;

 

dat deze maatregel wordt genomen voor het verzekeren van de veiligheid op de weg en kruispunten, het beschermen van de weggebruikers en passagiers, het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade en het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

 

dat betreffende straten in beheer en onderhoud zijn bij de gemeente Maastricht;

 

dat overeenkomstig artikel 24 van het BABW de te nemen verkeersmaatregelen besproken zijn met de Districtchef van politiedistrict Maastricht;

 

BESLUITEN:

 • 1.

  door het (ver)plaatsen van de borden A1 en A2 (zone) van Bijlage I van het RVV 1990 wordt de maximale snelheid voor het gebied aangegeven in de bijlage ingesteld op 30 km/uur;

 • 2.

  door het verwijderen van de borden B1 en B2 van Bijlage I van het RVV 1990 worden de volgende voorrangswegen opgeheven:

  • Meerssenerweg;

  • Noormannensingel/Koningsplein;

  • President Rooseveltlaan/Oranjeplein/Nassaulaan/Alfons Ariënsstraat;

  • Heerderweg/Sphinxlunet;

  • Sint Gerardusweg;

  • Dr. Schaepmanstraat/Aartshertogenstraat;

  • Czaar Peterstraat/Koning Clovisstraat;

 • 3.

  door het plaatsen van de borden B3, B4 en B5 van Bijlage I van het RVV 1990 worden de volgende kruisingen aangewezen als voorrangskruisingen:

  • kruisingen met de Meerssenerweg waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Meerssenerweg;

  • kruisingen met de Noormannensingel/Koningsplein waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Noormannensingel/Koningsplein;

  • kruisingen met de President Rooseveltlaan/Oranjeplein/Nassaulaan/Alfons Ariënsstraat waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de President Rooseveltlaan/Oranjeplein/Nassaulaan/Alfons Ariënsstraat;

  • kruisingen met de Heerderweg/Sphinxlunet waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Heerderweg/Sphinxlunet;

  • kruisingen met de Sint Gerardusweg waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Sint Gerardusweg

  • kruisingen met de Dr. Schaepmanstraat/Aartshertogenstraat waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Dr. Schaepmanstraat/Aartshertogenstraat;

  • kruisingen met de Czaar Peterstraat/Koning Clovisstraat waarbij bestuurders op de kruisende wegen voorrang dienen te verlenen aan bestuurders op de Czaar Peterstraat/Koning Clovisstraat.

 

Namens het college van burgemeester en wethouders van Maastricht,

Wethouder Aarts,

voor deze,

 

E. Westbroek

Teammanager Mobiliteit

 

(Deze brief is digitaal goedgekeurd en daarom niet met de hand ondertekend)

 

Maastricht, 10 juli 2023

 

Bezwaar en voorlopige voorziening

Op grond van het bepaalde in de artikelen 8:1 juncto artikel 7:1 juncto artikel 6:4 van de Awb kan, door degenen wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen een termijn van zes weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt c.q. is verzonden of uitgereikt, bij ons college een bezwaarschrift worden ingediend.

 

U kunt het bezwaarschrift digitaal of schriftelijk indienen.

 

Als u het bezwaarschrift digitaal wilt indienen, kunt u dit doen via https://www.gemeentemaastricht.nl/bezwaarschrift-indienen. U vindt hier een formulier waarmee u bezwaar kunt maken.

 

U kunt het bezwaarschrift ook per post indienen.

 

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

. de naam en het adres van de indiener;

. de dagtekening;

. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

. de gronden van het bezwaar.

Wij verzoeken u in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en (zo mogelijk) uw

e-mailadres te vermelden.

 

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Burgemeester en wethouders van Maastricht, Postbus 1992, 6201 BZ Maastricht.

 

Het indienen van bezwaar heeft geen schorsende werking. Om de inwerkingtreding van het besluit en de gevolgen daarvan op te schorten kan om een voorlopige voorziening worden verzocht. Het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, bestuursrecht, postbus 950 te 6040 AZ te Roermond.

Van de verzoeker van een voorlopige voorziening wordt een griffierecht geheven. U wordt door de griffie van de rechtbank geïnformeerd over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

 

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Bijlage

Naar boven