Nadere regel subsidie stimuleren arbeidsmarkttransities gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

 • gelet op artikel 156 lid 3 Gemeentewet;

 • gelet op artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening gemeente Utrecht;

 • en gelet op de door de gemeenteraad vastgestelde Voorjaarsnota 2022

Overwegende dat:

 • de krapte op de arbeidsmarkt in Utrecht ongekend hoog blijft, waardoor deze een rem vormt op noodzakelijke veranderingen en transities die wezenlijk zijn op tal van terreinen;

 • veel werkgevers problemen ondervinden bij het aantrekken, aannemen, (om)scholen en behouden van arbeidskrachten met de juiste kennis en toekomstbestendige vaardigheden;

 • arbeidsmarktkoepels in Utrecht een strategische positie innemen in de regionale arbeidsmarkt als knooppunt van de triple helix 

Besluiten vast te stellen de volgende Nadere regel subsidie stimuleren arbeidsmarkttransities

Artikel 1 Definities

 • a.

  Arbeidsbesparende maatregel: een vernieuwing of verbetering van een product (techniek) of werkwijze, die ervoor zorgt dat met minder uren van professionals, evenveel arbeid verricht kan worden.

 • b.

  Arbeidsmarktkoepel: een koepelorganisatie is een neutrale en open onderneming die zich op non-profit basis inzet voor het verkleinen van de mismatch en krapte op de arbeidsmarkt. De koepel zet zich primair in voor het klaarstomen van de huidige en toekomstige beroepsbevolking om de regionale transitie-opgaven te realiseren. Bovendien moet er in de sector sprake zijn van een structureel tekort aan gekwalificeerd personeel. Als regionaal aanspreekpunt namens een sector of een bundeling van branches vertolkt een koepel de stem van werkgevers en ondernemers

 • c.

  Cofinanciering: naast de financiering vanuit deze nadere regeling zorgt de aanvragende partij dat er door een of meerdere andere partij(en) wordt meegefinancierd middels het beschikbaar stellen van capaciteit (uren) en/of een financiële bijdrage (eventueel in de vorm van een subsidie).

 • d.

  Circulaire economie: een economie waarin vrijwel alle producten en grondstoffen opnieuw worden gebruikt..

 • e.

  Digitale transitie: de ontwikkelingen van digitalisering en technologisering in brede zin. Belangrijk onderdeel hiervan is dat steeds meer handelingen en contacten digitaal in plaats van fysiek verlopen. Dit gebeurt zowel in de werksfeer als de privésfeer en in contacten met instanties en overheidsdiensten.

 • f.

  Duurzame beroepen: beroepen met een goed arbeidsmarktperspectief: goede werkgelegenheid, goede baankansen en een goed toekomstperspectief.

 • g.

  Energietransitie: de overgang van een energiesysteem gebaseerd op het gebruik van fossiele energiebronnen (steenkool, aardolie, aardgas) naar een energiesysteem gebaseerd op energie uit hernieuwbare bronnen die niet op kunnen raken (bv. zonne-energie, windenergie, waterkracht, aardwarmte).

 • h.

  Overhead kosten: kosten die een organisatie wel heeft maar die niet aan een project zijn te relateren (bijvoorbeeld kosten van ICT, telefonie, facilitaire zaken, marketing en communicatie en dergelijke);

 • i.

  Maatschappelijke transitie: een proces van fundamentele en onomkeerbare veranderingen in cultuur, structuren en werk- en leefwijzen (bijvoorbeeld de energietransitie en digitale transitie).

 • j.

  Mismatch op de arbeidsmarkt: de kennis en competenties die werkgevers vragen, komen niet overeen met de eigenschappen waarover de beroepsbevolking beschikt.

 • k.

  Marktgroep: onderdeel binnen gemeente Utrecht die nauw samenwerkt met het bedrijfsleven, kennis- en of onderwijsinstellingen en publieke organisaties om de arbeidsmarktvraagstukken aan te pakken. Gemeente Utrecht kent drie marktgroepen: 1) ICT en digitale vaardigheden, 2) Gezondheid, 3) Bouw en energietransitie.

 • l.

  Netwerkorganisatie: een niet-hiërarchische organisatie waarin teams en bedrijven werken aan dezelfde doelstelling.

 • m.

  KPI: key performance indicator: indicator om te meten of de gestelde doelen van de aanvragende partij behaald worden. Dit kan tussentijds en achteraf.

 • n.

  Triple helix: samenwerking van minimaal één publieke organisatie (overheid), één kennisorganisatie (kennis- of onderwijsinstelling) en één private onderneming (bedrijfsleven).

Artikel 2 Doel

Deze nadere regel heeft als doel om de krapte in de sectoren zorg en welzijn, ICT, bouw en techniek én de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen.

Context

De arbeidsmarkt in Utrecht kent een grote mismatch en de krapte is blijvend. Zo heeft de regio Utrecht de grootste personeelstekorten van Nederland. Daarnaast verandert de arbeidsmarkt in hoog tempo. Veel banen veranderen of verdwijnen, de banen van nu zijn niet de banen van de toekomst. ‘Werk voor iedereen’ is dan ook niet voor niks een maatschappelijke opgave van de gemeente Utrecht.

We zetten ons ervoor in dat iedereen mee kan doen op de Utrechtse arbeidsmarkt van de toekomst door het stimuleren van toekomstbestendige werkgelegenheid die past bij onze missie: Gezond stedelijk leven voor iedereen. Via de inzet van marktgroepen focussen we ons op drie krapte sectoren: zorg & welzijn, ICT, bouw & techniek. De krapte op de arbeidsmarkt in deze sectoren heeft namelijk grote maatschappelijke gevolgen: zonder voldoende, goed geschoold personeel staat de toegankelijkheid van zorg en onderwijs onder druk en dreigen we de ambities voor bijvoorbeeld de (woning-)bouw, digitale-, circulaire- en energietransitie niet waar te kunnen maken. Dit vraagt om grote verschuivingen in werkgelegenheid: tussen sectoren, maar ook veranderingen in de aard en inhoud van het werk.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat het aanpakken van de arbeidsmarktkrapte vraagt om een regionale aanpak (de arbeidsmarkt stopt immers niet bij gemeentegrenzen) en om een gelijkwaardige samenwerking tussen opleiders, werkgevers en overheden (triple helix samenwerking). Gezamenlijk bouwen we projecten en initiatieven op het gebied van zorg & welzijn, ICT en bouw & techniek uit tot volwaardige, duurzame programma’s gericht op om- en bijscholing, begeleiding, uit- en instroom en arbeidsbesparende innovaties. De arbeidsmarktkoepels spelen een belangrijke rol in deze samenwerking

Doel

Om de krapte in de sectoren zorg en welzijn, ICT, bouw en techniek én de mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt te verkleinen, zetten we met de nadere regel via het verstrekken van subsidie aan de arbeidsmarktkoepels in op duurzame programma’s die ervoor zorgen dat:

 • Meer mensen uit de beroepsbevolking soepel en veilig overstappen naar een van de genoemde krapte sectoren en/of

 • Met minder mensen hetzelfde werk te verrichten is in diezelfde krapte sectoren

Dit wordt gerealiseerd doordat:

 • meer werkgevers kandidaten uit om- en bijscholingstrajecten aannemen en behouden, onder andere door het anders inrichten van bestaand werk waardoor passend werk ontstaat, en/of;

 • door het inzetten van arbeidsbesparende maatregelen, waardoor de vraag naar personeel wordt verkleind.

Artikel 3 Eisen aan de subsidieaanvrager

 • De subsidie kan worden aangevraagd door:

  • een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid;

  • een netwerkorganisatie, waarbij een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid namens deze netwerkorganisatie als penvoerder optreedt en namens de partners subsidie ontvangt;

 • De aanvrager(s) moet(en) aantoonbaar betrokken zijn bij het netwerk van een of meerdere van de marktgroepen van de gemeente Utrecht en van de Utrecht Talent Alliantie. 

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Burgemeester en wethouders stellen jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Voor subsidie komen activiteiten in aanmerking, die nodig zijn om de doelen als genoemd in artikel 2 te bereiken. Er moet sprake zijn van een aanvulling op bestaande activiteiten die van toegevoegde waarde zijn. Voortzetting bestaande activiteiten komen niet voor subsidie in aanmerking.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

Voor de subsidieaanvraag gelden de volgende eisen:

 • a.

  De aanvraag van de subsidie wordt als volgt ingediend:

 • De aanvragers dienen hun aanvraag in met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie .

 • b.

  De subsidieaanvraag moet voldoen aan de volgende eisen:

  • De aanvrager kan éénmaal subsidie aanvragen voor de activiteiten, die uiterlijk eind 2024 dienen te zijn uitgevoerd;

  • De aanvraag gaat in ieder geval vergezeld van onderstaande documenten:

   • Uittreksel inschrijving Kamer van Koophandel;

   • Kopie bankafschrift (ivm verificatie bankrekeningnummer);

   • Kopie statuten

  • De subsidieaanvraag moet bestaan uit een

   • activiteitenplan, waarin staat beschreven hoe de aanvrager de activiteiten vormgeeft, inclusief de te behalen doelstellingen, weergegeven in kwantitatieve KPI’s. In ieder geval komt hierin terug:

    • welke activiteiten aanvrager onderneemt om de doelen uit artikel 2 te realiseren;

    • welke partijen uit triple helix (onderwijs, werkgevers en overheid) actief betrokken zijn, op welke wijze deze betrokkenheid is vormgegeven en wat hun rol is in het bereiken van de doelen;

    • hoe de aanvrager de activiteiten monitort en bijstuurt waar nodig. Onderdeel van de subsidie is een tussentijdse evaluatie aan het eind van 2023 waarin de aanvragers rapporteren over de voortgang en resultaten tot dan toe van de activiteiten en de genoemde KPI’s.

    • een tijdspad, met daarin wanneer, hoe en met wie welke activiteit plaatsvindt. De planning van activiteiten sluit aan bij de concrete activiteiten en de begroting;

    • op welke wijze aanvrager lange termijn financiering gaat realiseren, zonder afhankelijkheden van gemeentelijke financiering. We vinden duurzame bedrijfsvoering een belangrijk onderdeel van een arbeidsmarktkoepel.

   • begroting, waarin aanvrager de totale kosten aangeeft die samenhangen met de activiteiten. Hierin worden minimaal de personeelslasten, activiteitenkosten en organisatiekosten gespecificeerd. Hier blijkt duidelijk uit op welke wijze de activiteiten worden gefinancierd. De eigen bijdrage, inkomsten en de bijdrage door co-financiers (zoals partnerbijdragen en andere subsidiënten) moeten duidelijk worden weergegeven;

    • We vinden het van belang dat de markt (onderwijs en bedrijfsleven) actief betrokken is. Daarom blijkt uit de begroting dat er sprake is van minimaal 20% co-financiering;

    • Overhead maakt onlosmakelijk onderdeel uit van het uitvoeren van programma’s en activiteiten. Om deze kosten proportioneel te laten zijn ten opzichte van de inhoudelijke kosten, stellen we een maximum percentage van 25% dat besteed mag worden aan overheadkosten, ten opzichte van de totale kosten van de begroting. Dit blijkt uit ingediende begroting.

    • Een voorbeeld staat op de site van gemeente Utrecht onder het kopje ‘Begroting bij subsidieaanvraag’ Externe link:Subsidiehulp | Gemeente Utrecht

Artikel 7 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 15 september 2023, of totdat het subsidieplafond bereikt is, worden ingediend met e-herkenning via www.utrecht.nl/subsidie bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht.

Artikel 8 Maximaal subsidiebedrag per aanvraag/aanvrager

 • De subsidie is maximaal 80% van de begroting en wordt éénmalig aan aanvrager verstrekt;

 • Per aanvraag wordt maximaal € 200.000 subsidie verleend;

 • Het subsidiebedrag wordt in twee termijn uitgekeerd, de betaling van de tweede termijn is afhankelijk van goedkeuring van de tussentijdse rapportage.

Artikel 9 Beoordeling subsidieaanvraag

Aanvragen die volledig zijn ontvangen worden:

 • beoordeeld of zij voldoen aan de doelstellingen en criteria zoals omschreven in deze nadere regel, met inachtneming van artikel 6 en 8 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Utrecht;

 • op volgorde van binnenkomst van de volledige aanvraag behandeld.

Artikel 10 Besluitvorming

Bij de besluitvorming geldt de volgende procedure:

de aanvragen worden in behandeling genomen op basis van binnenkomst van de volledige aanvraag en binnen (13 weken) besluiten burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht over de aanvraag

Artikel 11 Evaluatie

Het beleid waarvoor de subsidie stimuleren arbeidsmarkttransities wordt ingezet, wordt periodiek (tussentijds en na afronding) geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Deze nadere regel treedt in werking op 14 augustus 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze nadere regel wordt aangehaald als Nadere regel subsidie stimuleren arbeidsmarkttransities.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 4 juli 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Naar boven