Gemeente Rhenen - Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen vrijwilligersorganisaties gemeente Rhenen 2023

 

De raad van de gemeente Rhenen,

 

Overwegende dat:

 • Het vrijwilligers-ondersteuningsbeleid van de gemeente Rhenen continuïteit van vrijwilligersorganisaties als uitgangspunt heeft;

 • Vrijwilligersorganisaties die in de gemeente Rhenen een sociaal-maatschappelijke bijdrage leveren, meer kosten maken als gevolg van de inflatie en gestegen energiekosten;

 • De gemeente Rhenen wil voorkomen dat deze organisaties door gestegen kosten in financiële problemen raken;

 • De gemeente Rhenen wil voorkomen dat dusdanig contributie moet worden verhoogd, waardoor inwoners wellicht niet meer mee kunnen doen aan activiteiten;

 • De gemeente Rhenen de regeldruk zo laag mogelijk willen houden en dat deze regeling daarom eenvoudig, duidelijk en snel uitvoerbaar is. Voor aanvragers en de ambtelijke organisatie;

 • De gemeente Rhenen ook eigen inzet en inspanning verwacht van de organisaties;

 

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 mei 2023 (1087837), over Subsidieregeling Eenmalige tegemoetkoming prijsstijgingen vrijwilligersorganisaties gemeente Rhenen 2023;

 

Gelet op het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2019 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Besluit vast te stellen:

 

Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen vrijwilligersorganisaties gemeente Rhenen 2023

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen en begripsomschrijvingen

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen

 • 1.

  Alle begrippen die in deze subsidieregeling worden gebruikt en die niet nader worden omschreven, hebben dezelfde betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen.

 • 2.

  In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

  • ASV: Algemene subsidieverordening (ASV) gemeente Rhenen 2019;

  • Awb: Algemene wet bestuursrecht;

  • College: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rhenen;

  • Vrijwilligersorganisaties: organisaties waar sprake is van vrijwillige inzet van natuurlijke personen die geen beloning ontvangen voortkomend uit een arbeidsovereenkomst in de gemeente Rhenen en die zijn ingeschreven in de registers van de Kamer van Koophandel;

  • Commerciële organisaties: organisaties, niet zijnde onderwijsinstellingen, waar sprake is van inzet van professionals die een beloning ontvangen voortkomend uit een arbeidscontract, met winstoogmerk.

  • Sociaal maatschappelijk belang: een betere samenleving, bijvoorbeeld door het verbeteren van de volksgezondheid of het versterken van de sociale cohesie. U kunt hierbij denken aan cultuurorganisaties, sportorganisaties, maar ook aan organisaties die de maatschappij ondersteunen op gebied van welzijn en/of natuur.

  • Materiële kosten: kosten van reguliere aanschaffingen of diensten voor bijvoorbeeld klein onderhoud, materialen, verzekeringen, energie of andere nutsvoorzieningen. Ook alle kosten van wat gehuurd wordt, vallen onder materiële kosten. Uitgezonderd zijn kosten van investeringen van bijvoorbeeld groot onderhoud of eenmalige aanschaffingen voor langdurig gebruik.

 

Artikel 1.2 De te subsidiëren activiteiten en subsidiabele kosten

 • 1.

  Een eenmalige subsidie kan worden verleend als compensatie voor de stijging van materiële kosten in 2023, zolang passend binnen het beschikbare subsidieplafond.

 • 2.

  De maximale hoogte van de subsidie bedraagt 3,5% (De gemeente heeft voor het bepalen van de hoogte van de subsidie een prijsindexcijfer gehanteerd van 3,5%. Deze ligt iets hoger, maar in lijn met het prijsindexcijfer 2023 t.o.v. 2022 uit het Centraal Economisch Plan van het Centraal Planbureau, dat ligt op 3%. Dit, omdat prijsindexcijfer 2022 t.o.v. 2021 op 10% lag.) van de materiële kosten volgens de laatst vastgestelde jaarrekening (2022).

 • 3.

  Tegemoetkomingen voor energiekosten van andere algemene of specifieke regelingen met betrekking tot dit onderwerp van onder andere het Rijk of de provincie, worden op de subsidie in mindering gebracht.

 

Hoofdstuk 2 Aanvraag en verstrekkingen

Artikel 2.1 Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend op een digitaal aanvraagformulier en gaat in ieder geval vergezeld van:

 • a.

  de door bestuur of leden goedgekeurde jaarrekening 2022, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

 • b.

  de door het bestuur of de leden goedgekeurde begroting voor het jaar 2023, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

 • c.

  een overzicht van de materiële kosten waarvoor in 2023 subsidie wordt aangevraagd, met daarbij inzichtelijk gemaakt met welk bedrag(en) de kosten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Als er voor meerdere kostensoorten subsidie wordt aangevraagd, dienen deze afzonderlijk te worden toegelicht.

 • d.

  Een beschrijving van de activiteiten die ondernomen zijn om te sturen op het beperken van de gestegen kosten en van de activiteiten die genomen gaan worden om te sturen op het beperken van de gestegen kosten.

 

Artikel 2.2 Subsidie weigering

 • 1.

  Subsidie wordt geweigerd als de aanvraag afkomstig is van een commerciële partij, met winstoogmerk.

 • 2.

  Subsidie wordt geweigerd wanneer er sprake is van dubbele compensatie vanuit bijvoorbeeld landelijke maatregelen.

 • 3.

  Natuurlijke personen zijn uitgesloten van deze regeling.

 • 4.

  Subsidie wordt geweigerd als de aanvraag te laat is ingediend.

 

Artikel 2.3 Maximale hoogte aanvraag en de verdeling van de subsidie

 • 1.

  Per organisatie kan maximaal één aanvraag worden ingediend.

 • 2.

  De hoogte van de subsidie per aanvraag bedraagt maximaal € 2.500,-.

 • 3.

  Verdeling van de subsidie vindt plaats op basis van een weging van alle ontvangen aanvragen.

 • 4.

  Het subsidieplafond bedraagt €100.000,-.

 • 5.

  Als het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling een subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten voldoet, groter is dan het subsidieplafond, worden de betrokken subsidies naar evenredigheid verminderd.

 • 6.

  Als het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling een subsidie zou moeten worden verleend, aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten doet, kleiner is dan het subsidieplafond, kan worden afgeweken van het tweede lid van dit artikel.

 

Artikel 2.4 Aanvraagperiode

In afwijking van het bepaalde in artikel 7 van de ASV gemeente Rhenen 2019 met betrekking tot de aanvraagtermijn kan een aanvraag voor subsidie worden aangevraagd van 13 juli 2023 tot en met 15 september 2023.

 

Hoofdstuk 3 Bevoorschotting en betaling, verantwoording en vaststelling

Artikel 3.1 Beslistermijn subsidievaststelling en verantwoording

 • 1.

  In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de ASV gemeente Rhenen 2019 met betrekking tot de beslistermijn, beslist het college binnen 4 weken na sluiting van de aanvraagtermijn.

 • 2.

  Deze termijn kan door het college eenmaal met ten hoogste 4 weken worden verdaagd.

 • 3.

  In aansluiting op artikel 14 van de ASV-gemeente Rhenen 2019, wordt de subsidie direct vastgesteld en hoeft de aanvrager geen verantwoording af te leggen over de besteding van de subsidie.

 • 4.

  De uitbetaling van het subsidiebedrag vindt in een keer plaats.

 

Hoofdstuk 4 Afwijkingsbevoegdheid en slotbepalingen

Artikel 4.1 Afwijkingsbevoegdheid

Het college kan in bijzondere gevallen, afwijken van een of meerdere bepalingen van deze regeling.

 

Artikel 4.2 Mandatering

Het college mandateert de bevoegdheden voor de uitvoering van deze regeling, aan het afdelingshoofd Sociaal Domein van de gemeente Rhenen.

 

Artikel 4.3 Slotbepalingen

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en geldt tot en met 31 december 2023.

De verordening wordt aangehaald als: Subsidieregeling tegemoetkoming prijsstijgingen vrijwilligersorganisaties gemeente Rhenen 2023

 

 

 

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 04 juli 2023.

de raadsgriffier, de voorzitter,

drs. K. Koopman drs. J.A. van der Pas

Bijlage 1 - Aanvraagformulier

 

Algemeen

 • Naam stichting / organisatie

 • KvK-nummer

 • Bankrekeningnummer

 

Correspondentieadres

 • Straatnaam

 • Huisnummer

 • Huisnummer-toevoeging

 • Postcode

 • Plaats

 • Naam contactpersoon

 • Telefoonnummer contactpersoon

 • E-mailadres contactpersoon

 

Indien energiekostencompensatie wordt aangevraagd

Adres gebouw waarvoor energiekostencompensatie wordt aangevraagd

 • Naam gebouw

 • Straatnaam

 • Huisnummer

 • Huisnummer toevoeging

 • Postcode

 • Plaats

 • Heeft u een eigen energiecontract voor dit gebouw? Ja / Nee

 • Voor welke activiteiten wordt het gebouw gebruikt? Wijk- en buurtactiviteiten, culturele activiteiten, sportactiviteiten, andere activiteiten

 

Aan te leveren stukken

 • de door bestuur of leden goedgekeurde jaarrekening 2022, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

 • de door het bestuur of de leden goedgekeurde begroting voor het jaar 2023, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

 • een overzicht van de materiële kosten waarvoor in 2023 subsidie wordt aangevraagd, met daarbij inzichtelijk gemaakt met welk bedrag(en) de kosten zijn gestegen ten opzichte van 2022. Als er voor meerdere kostensoorten subsidie wordt aangevraagd, dienen deze afzonderlijk te zijn toegelicht.

 • indien de aanvrager een houder is van een eigen energiecontract: een kopie van het energiecontract en een overzicht van het werkelijke energieverbruik 2022, uitgesplitst in gas en elektra.

 • Een beschrijving van de activiteiten die ondernomen zijn om te sturen op het beperken van de gestegen kosten en van de activiteiten die genomen gaan worden om te sturen op het beperken van de gestegen kosten.

 • De door bestuur of leden laatst goedgekeurde jaarrekening, waarbij de materiële kosten specifiek inzichtelijk zijn gemaakt;

 • De door het bestuur of de leden goedgekeurde begroting voor het jaar 2023;

 • Als de aanvrager een houder is van een eigen energiecontract: een kopie van het energiecontract en een overzicht van het werkelijke energieverbruik 2022, uitgesplitst in gas en elektra.

 • Een beschrijving van:

  • De activiteiten die ondernomen zijn om te sturen op het beperken van de gestegen kosten.

  • De activiteiten die ondernomen gaan worden om te sturen op het beperken van de gestegen kosten.

Naar boven