Besluit van het college van de gemeente Edam-Volendam houdende de tweede wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 (2e wijziging Verordening leges Edam-Volendam 2023)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelezen het advies van 27 juni 2023;

 

b e s l u i t :

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 9 van de Verordening leges Edam-Volendam 2023;

Artikel I

Titel 1, hoofdstuk 2, onderdeel 9 .1, van de bij de verordening behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

9

Rijbewijzen

 

9.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen dan wel omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

Artikel II Inwerkingtreding

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023, met dien verstande dat de bepaling die ingevolge dit besluit wordt gewijzigd van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

 

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 27 juni 2023,

Het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam,

de secretaris, de burgemeester,

H. van der Woude L.J. Sievers

Naar boven