ONTWERPBESCHIKKING Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de bouw van 10 woningen aan de Laurierstraat in ‘s-Gravenpolder

Burgemeester en wethouders van Borsele maken bekend dat zij, op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, sub 3˚ en artikel 3.10, lid 1, sub a van de Wabo jo. afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, voornemens zijn vergunning te verlenen voor de activiteiten ‘bouwen’ en ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’ ten behoeve van de realisatie van 10 levensloopbestendige woningen aan de Laurierstraat in ’s-Gravenpolder.

In dit verband ligt het ontwerp van de omgevingsvergunning tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing van 26 januari tot en met 8 maart 2023 voor een ieder ter inzage.

Inhoud

Op een kavel aan de Laurierstraat in de uitbreidingswijk Oostgaarde in ’s-Gravenpolder werd oorspronkelijk de bouw van patiowoningen beoogd. Tot op heden is deze ontwikkeling niet van de grond gekomen. Voor de locatie is een nieuw plan ontwikkeld waarbij 10 grondgebonden, levensloopbestendige woningen worden gerealiseerd in de vorm van een hofje. Een deel van de kavel wordt daarbij als groengebied ingericht en wordt openbaar. Het gewijzigde woningtype en de nieuwe stedenbouwkundige opzet passen niet binnen de regels van het vigerende bestemmingsplan. Om het beoogde bouwplan planologisch-juridisch mogelijk te maken wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure gevoerd.

Inzage

U kunt de ontwerpbeschikking raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.OVGPLS2023-0001.

Verder ligt de ontwerpbeschikking met bijbehorende stukken ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand. Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113 - 23 83 83.

Het is mogelijk dat de gemeente tijdens de termijn van terinzagelegging nog aanvullende relevante stukken en gegevens over de vergunning ter inzage legt.

Zienswijzen

Tijdens de termijn van terinzagelegging kan een ieder een zienswijze naar voren brengen. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Borsele, Postbus 1, 4450 AA Heinkenszand. Voor het naar voren brengen van een mondelinge zienswijze, verzoeken wij u om uiterlijk één week voor het einde van de terinzagelegging een afspraak te maken met het team Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team is bereikbaar op 06 – 25 33 74 16.

Heinkenszand, 25 januari 2023

 

Naar boven