Tweede wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Vaals

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening

 

B E S L U I T E N

 

vast te stellen de Tweede wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023

Artikel 1  

Hoofstuk 15 van Titel 1 van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

Standplaatsvergunning en ventvergunning

1.15.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vaals of artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023, geldig voor maximaal één jaar

 

Reclame

1.15.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023:

 

Bruikbaarheid van de weg (plaatsen van steigers enz.)

1.15.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 voor het plaatsen van steigers e.d.:

 

Hoofstuk 3 van Titel 2 van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel wordt als volgt gewijzigd:

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo en gelet op artikel 3.3. van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.9

Uitweg/Inrit

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo en gelet op artikel 3.4. van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

Artikel 2  

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het derde lid genoemde datum van ingang heffing, blijven de bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing hiervoor in die periode plaatsvindt.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

 • 4.

  Deze wijziging wordt aangehaald als ‘Tweede wijziging van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2023’.

Het besluit is vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders van Vaals op 27 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester

Naar boven