Besluitenlijst college 17 januari 2023 gemeente Oisterwijk

 

Het college heeft in de vergadering van 17 januari 2023 de volgende besluiten genomen:

 

 

Vragen art. 42 Van Beers Onderstation Prorail

Het college heeft besloten in te stemmen met bijgevoegde brief, waarin de (artikel 42) vragen van de fractie Van Beers betreffende het onderstation Prorail worden beantwoord.

Subsidieaanvraag VluchtelingenWerk 2023

Het college heeft besloten om op grond van de Regeling subsidie basisstructuur gemeente Oisterwijk 2023 een subsidie aan VluchtelingenWerk te verlenen die hoger is dan het subsidieplafond. Dit heeft te maken met een hogere taakstelling in 2023 waardoor er meer statushouders maatschappelijke begeleiding ontvangen van VluchtelingenWerk. De overschrijding van het subsidieplafond wordt bekostigd uit de specifieke rijksmiddelen die de gemeente voor inburgering ontvangt.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg ong. naast 48, Heukelom

Het college heeft besloten om in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg ong. naast 48, Heukelom, waarmee ten noordwesten van de bestaande woning aan de Heukelomseweg 48 te Heukelom wordt voorzien in de realisatie van één ruimte-voor-ruimtewoning. De gemeenteraad wordt hierover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief.

Startnotitie economische visie

Het college heeft ingestemd met de startnotitie en heeft besloten de gemeenteraad hierover te informeren via een raadsinformatiebrief. In de startnotitie worden op hoofdlijnen de uitgangspunten, rollen en planning benoemd om te komen tot de economische visie.

 

Ledensubsidie scouting St. Joris Haaren Het college heeft besloten een afbouwregeling te treffen voor de ledensubsidie van de scouting St. Joris in Haaren.

Tekst besluitenlijst]

 

Naar boven