Omgevingsvergunning Kalverwei 18 te Lieren voor het oprichten van een opslaghal ten dienste van een sloop- en asbestsaneringsbedrijf

Wabonummer: D20-023597

 

Vanaf 5 juli 2023 ligt gedurende 6 weken ter inzage het besluit van burgemeester en wethouders met identificatiecode NL.IMRO.0200.ov1080-vas1 voor het oprichten van een opslaghal ten dienste van een sloop- en asbestsaneringsbedrijf op het perceel Kalverwei 18 te Lieren.

Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. Burgemeester en wethouders hebben bij het nemen van het besluit ambtelijk wijzigingen in de omgevingsvergunning aangebracht.

Tot en met 15 augustus 2023 kunt u uw beroepschrift indienen bij de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Het indienen van een beroepschrift schorst het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

 

Het besluit en de ruimtelijke onderbouwing zijn in elektronische vorm te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

 

De omgevingsvergunning en bijbehorende tekeningen liggen ter inzage op het stadhuis, u kunt het besluit inzien na het maken van een afspraak met het Omgevingsloket of het kan op verzoek digitaal worden toegezonden door een mail te sturen aan infoomgevingsloket@apeldoorn.nl De openingstijden van het stadhuis en het Omgevingsloket vindt u op www.apeldoorn.nl/stadhuis

 

Apeldoorn, 30 juni 2023

Naar boven