BESTEMMINGSPLAN “Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022’’

Burgemeester en wethouders van Borsele maken, in het kader van artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat bij besluit van 12 januari 2023 de gemeenteraad van Borsele het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022” gewijzigd heeft vastgesteld.

Het te nemen raadsbesluit is conform artikel 3.8 lid 4 Wro toegezonden aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. Zij hebben op 22 december 2022 aangegeven dat er geen bezwaar is tegen vervroegde publicatie van het besluit. Per brief van 21 februari 2012 heeft het Rijk medegedeeld dat zij in haar algemeenheid instemt met vervroegde publicatie indien er in het plan geen directe rijksbelangen spelen.

Inhoud bestemmingsplan

Het bestemmingsplan biedt het planologisch-juridisch kader tot het uitbreiden van het bedrijventerrein Drieweg 7, Nisse en de aanleg van de met de uitbreiding gepaard gaande landschappelijke inpassing.

Ambtshalve aanpassingen

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling aanpassingen in het bestemmingsplan aangebracht.

Stikstofdepositie.

Na de ter tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn er Aeriusberekeningen uitgevoerd voor de aanlegfase van dit project. Dit als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022.

In de Toelichting van het bestemmingsplan zijn de resultaten van de aanvullende Aeriusberekeningen vermeld. In Bijlage 8 (Stikstofdepositie), behorende bij de Toelichting, zijn de aanvullende Aeriusberekeningen opgenomen.

Archeologie

Na de tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan is geconstateerd dat twee delen van het bestemmingsplangebied buiten het eerder afgegeven archeologisch advies vallen. Om die reden is er een aanvullend archeologisch advies opgesteld om ook voor die twee delen/gebieden het aspect archeologie op de correcte wijze te borgen in het bestemmingsplan.

Dit advies is toegevoegd in Bijlage 3 (Archeologisch Advies). Daarnaast is de Verbeelding aangepast op dit advies.

Inzage

U kunt het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan vanaf 26 januari 2023 raadplegen via http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.IMRO.0654.BPBTDWN2022-0003. Daarnaast liggen het besluit en het bestemmingsplan vanaf 26 januari 2023 ter inzage in het gemeentehuis, Stenevate 10 in Heinkenszand.

Het gemeentehuis is voor het inzien van stukken geopend van maandag t/m donderdag van 08:30 – 12:00 uur en van 13:00 – 15:30 uur en vrijdagochtend van 08:30 – 12:00 uur. Wij vragen u om voor het inzien van stukken van tevoren telefonisch een afspraak te maken wanneer u de stukken in wilt zien, zodat deze alvast voor u kunnen worden klaargelegd. U kunt daarvoor contact opnemen met het team Informatiebeheer en Ondersteuning via het algemene telefoonnummer 0113-238383.

Beroep

Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Drieweg, Nisse, 2022” kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. De beroepstermijn loopt van 27 januari t/m 9 maart 2023.

Inwerkingtreding bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, wordt de werking van het besluit opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Heinkenszand, 25 januari 2023

 

Naar boven