Kennisgeving ‘Addendum bij Hoogbouwvisie 2019’

Burgemeester en wethouders van Rotterdam maken bekend dat de gemeenteraad bij besluit van 1 juni 2023 een addendum bij de ‘Hoogbouwvisie 2019’ heeft vastgesteld.

Op 12 december 2019 is de ‘Hoogbouwvisie 2019’ vastgesteld door de gemeenteraad van Rotterdam. Met de vaststelling van het addendum, is de Hoogbouwvisie 2019 gewijzigd. Dit is gedaan overwegende dat:

  • 1.

    er voor de Rijnhaven en Feijenoord City nu masterplannen liggen waardoor het mogelijk is om de definitieve sunspots en representatieve ruimtes aan te wijzen ten aanzien van bezonning;

  • 2.

    er voor wind(hinder) een paragraaf wordt toegevoegd om voor deelgebieden in de Hoogbouwvisie windkwaliteitsklassekaarten te maken, die preciezer aangeven waar welk windklimaat aanvaardbaar is volgens de NEN8100, 2006nl;

Het vaststellingsbesluit en de Hoogbouwvisie 2019, inclusief addendum, zijn integraal bijgevoegd als bijlagen bij deze bekendmaking.

Rotterdam, 3 juli 2023

Burgemeester en wethouders voornoemd,

namens dezen,

Mevr. H.M. van Bockxmeer

Algemeen directeur cluster Stadsontwikkeling

Naar boven