Algemene voorwaarden openbare parkeergarages gemeente Purmerend

Burgemeester en wethouders van de gemeente Purmerend,

 

B E S L U I T E N:

 

 

 • 1.

  De bijgaande Algemene voorwaarden openbare parkeergarages gemeente Purmerend vast te stellen.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking in werking op 1 juli 2023 onder gelijktijdige intrekking van de Algemene voorwaarden en bepalingen parkeren parkeergarage Claxonate van 21 november 2020. Indien de bekenmaking van dit besluit na 1 juli 2023 plaatsvindt, treedt het besluit in werking op de dag na bekendmaking ervan en werkt terug tot en met 1 juli 2023.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de openbare parkeergarages van de gemeente Purmerend en de aanschaf/bestelling van producten en/of diensten t.b.v. het gebruik van deze garages.

Artikel 1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Abonnementhouder: Een Klant die zijn Motorvoertuig op grond van een Parkeerovereenkomst (als hierna gedefinieerd) parkeert. Abonnementhouder is zowel een Klant die een abonnementsfactuur zelf voldoet als ook een Klant die een abonnementskaart gebruikt en in dienst is van een bedrijf dat de abonnementsfactuur voor hem voldoet.

 • Afnemer: Een persoon die, al dan niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in het kader van parkeren, producten en/of diensten van Exploitant afneemt.

 • Beheerder: De partij die in opdracht van de exploitant het beheer van de garage verzorgt.

 • Eigenaar: De gemeente Purmerend

 • Exploitant: De gemeente Purmerend. De Exploitant handelt binnen de kaders die de Eigenaar heeft gesteld aan tarieven, parkeerproducten, functionaliteit, toegankelijkheid en uitstraling en informatievoorziening.

 • Klant: Parkeerder, Abonnementhouder of Afnemer.

 • Kortparkeertarief: Het bij de ingang van de Parkeergarage vermelde parkeertarief dat geldt per uur of een gedeelte daarvan c.q. per dag parkeren in de Parkeergarage.

 • Motorvoertuig: Alle gemotoriseerde voertuigen inclusief gemotoriseerde invalidenvoertuigen, behalve bromfietsen, bestemd om anders dan langs rails te worden voortbewogen.

 • Parkeerbewijs: Ieder door de Exploitant aangewezen middel, dat toegang geeft tot de parkeergarage en aan de hand waarvan het tijdstip van in- en uitrijden van de parkeergarage kan worden vastgesteld;

 • Parkeerder: De eigenaar, houder gebruiker of inzittende van een motorvoertuig, dat zich in de parkeergarage bevindt.

 • Parkeergarage: De parkeergarages bekend onder de namen Claxonate en Stadhuisplein, met bijbehorende ruimten en terreinen;

 • Parkeergeld: Het bedrag dat de parkeerder verschuldigd is voor het gebruiken van de parkeergarage.

 • Parkeer Management Systeem (PMS): Het systeem bestaande uit hard- en software welke wordt gebruikt voor toegangscontrole, betalingshandelingen, uitrijcontrole en het leveren van managementinformatie met betrekking tot de parkeergarages

 • Parkeerovereenkomst: Overeenkomst strekkende tot het gebruik van een Parkeergarage anders dan een eenmalig gebruik, die schriftelijk wordt aangegaan.

 • Voorwaarden: Deze Algemene Voorwaarden Parkeergarages.

 • Waardekaarten: Verzamelnaam voor de overeenkomst tussen Exploitant en Afnemer in het kader van een parkeerarrangement met betrekking tot producten zoals, maar niet beperkt tot, kortingskaarten, waardekaarten en uitrijkaarten.

 • Werknemer: Werknemer van Exploitant of Beheerder, die op grond van zijn functie werkzaamheden verricht t.b.v. de exploitatie en of het beheer van de garage.

Artikel 2 Toepasbaarheid

 • 1.

  Toegang tot de Parkeergarage is uitsluitend mogelijk onder toepassing van deze Voorwaarden.

 • 2.

  De (eventuele) algemene voorwaarden van de Klant worden door Exploitant uitdrukkelijk afgewezen.

 • 3.

  Door het inrijden in een Parkeergarage komt een overeenkomst tot stand. Het feit dat de Klant via het PMS als ingereden is geregistreerd is voldoende voor het vaststellen van gebruik. Op deze overeenkomst zijn de Voorwaarden van toepassing.

 • 4.

  De Beheerder(s) en de Exploitant(en) kunnen de in deze Voorwaarden genoemde artikelen inroepen jegens de Klant. Dit beding is onherroepelijk.

Artikel 3 Toegang parkeergarage

 • 1.

  Een Parkeerbewijs geeft, mits de Klant voldoet aan de overige bepalingen van deze Voorwaarden, recht op toegang tot de Parkeergarage en het daarin brengen en parkeren van één Motorvoertuig. Indien Beheerder of Exploitant constateren dat een klant op welke manier dan ook twee of meerdere Motorvoertuigen tegelijkertijd via één Parkeerbewijs parkeert, zijn Beheerder of Exploitant gerechtigd de Klant de toegang tot de Parkeergarage onmiddellijk te ontzeggen. Exploitant verschaft de Klant pas weer toegang tot de Parkeergarage na betaling van gederfde parkeerinkomsten op basis van het in de Parkeergarage geldende (kort)parkeertarief vermeerderd met een boete ter hoogte van € 150,-. Exploitant bepaalt wanneer de Klant hernieuwd recht op toegang tot de Parkeergarage krijgt.

 • 2.

  Voor de Motorvoertuigen die toegang willen tot de Parkeergarage geldt een maximale hoogte, die bij de ingang van de Parkeergarage staat aangegeven. De bij de ingang vermelde maximale hoogte geldt, tenzij anders aangegeven, voor de rijbaan van de Parkeergarage. Gedeelten van de Parkeergarage kunnen afwijkende hoogten hebben dan bij de ingang is vermeld. Het maximale gewicht van het Motorvoertuig mag, inclusief belading, niet meer bedragen dan 2400 kilogram (garage Claxonate) of 2800 kilogram (garage Stadhuisplein).

 • 3.

  Geen toegang tot de Parkeerfaciliteit hebben Motorvoertuigen als bedoeld in artikel 3 lid 2 indien deze een aanhangwagen van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, voorttrekken. Het parkeren van aanhangwagens van welke aard ook, hieronder mede begrepen caravans, is niet toegestaan.

 • 4.

  De Klant mag een Motorvoertuig uitsluitend parkeren in de daarvoor bestemde vakken en met in achtneming van de door Beheerder of Exploitant gegeven aanwijzingen, waaronder aangegeven bewegwijzering en rijrichting. De Klant dient de in- en uitritten alsmede de rijstroken te allen tijde open en berijdbaar te houden. Beheerder of Exploitant mag Motorvoertuigen die in strijd met het in dit artikel bepaalde zijn geparkeerd te allen tijde (laten) verwijderen en zo nodig buiten de Parkeergarage brengen. De kosten van verwijdering, bestaande uit takel- en/of sleepkosten en andere daarmee verband houdende kosten worden bij de eigenaar, gebruiker of houder van het Motorvoertuig in rekening gebracht.

 • 5.

  Beheerder/Exploitant is, wanneer dat naar zijn oordeel noodzakelijk is, te allen tijde gerechtigd om een Klant en/of diens Motorvoertuig de toegang tot de Parkeergarage te weigeren. Dit geval doet zich in ieder geval voor indien Beheerder/Exploitant weet of vermoedt dat een Motorvoertuig ontplofbare of andere gevaarlijke stoffen vervoert, daaronder niet begrepen motorbrandstof in het daarvoor bestemde reservoir van het Motorvoertuig. Dit doet zich tevens voor in het geval Beheerder/Exploitant van oordeel is dat het Motorvoertuig, gelet op de omvang en/of zwaarte, dan wel door de zaken die daarmee worden vervoerd, aan de omgeving schade kan toebrengen; dit in de meest ruime zin.

 • 6.

  De Exploitant bepaalt de openingstijden van de Parkeergarage en deze zijn bij de ingang van de Parkeerfaciliteit op een voor eenieder duidelijke wijze bekend gemaakt. De Exploitant is te allen tijde gerechtigd van deze openingstijden af te wijken dan wel deze te wijzigen. Buiten de openingstijden is het, anders dan met toestemming van Exploitant, niet mogelijk om een Motorvoertuig in of buiten de Parkeergarage te brengen.

Artikel 4 Gebruikersvoorschriften

 • 1.

  De Parkeerder en alle anderen die de Parkeergarage betreden, maken geheel voor eigen risico gebruik van de Parkeergarage. De Parkeerder dient te allen tijde de nodige voorzichtigheid te betrachten, in het bijzonder ook voor wat betreft de hoogte van de Parkeergarage buiten de rijbanen.

 • 2.

  Het is verboden om:

  • a.

   de Parkeergarage te gebruiken voor andere doeleinden dan voor het parkeren van Motorvoertuigen;

  • b.

   in, op of bij de Parkeergarage goederen of diensten aan te bieden, te verkopen, te verhuren of uit te delen;

  • c.

   op of aan de Parkeergarage reclame te maken, in welke vorm dan ook;

  • d.

   lawaai voort te brengen, in welke vorm dan ook;

  • e.

   in de Parkeergarage te roken of vuur te maken;

  • f.

   langer in het Motorvoertuig te verblijven dan gedurende de tijd die nodig is om het betreffende Motorvoertuig te parkeren. De Parkeerder dient de motor van het Motorvoertuig uit te zetten, de lichten te doven en het Motorvoertuig af te sluiten voor het verlaten van de Parkeergarage;

  • g.

   in of op de Parkeergarage reparaties aan het Motorvoertuig of andere werkzaamheden uit te voeren of te doen uitvoeren, tenzij daartoe uitdrukkelijk toestemming door of namens Exploitant is verleend;

  • h.

   afval in, op of bij de Parkeergarage achter te laten, anders dan klein afval in de daartoe bestemde bakken;

  • i.

   als voetganger de hellingbanen, in- en uitritten voor Motorvoertuigen te gebruiken;

  • j.

   brandbare, explosieve, corrosieve, giftige of anderszins gevaarlijke en/of schadelijke stoffen voor mens en milieu in de Parkeergarage te brengen; dit met uitzondering van motorbrandstoffen in het normaal daarvoor bestemde brandstofreservoir van het Motorvoertuig.

 • 3.

  In de Parkeergarage zijn de bepalingen van de Wegenverkeerswet 1994 en de daarop gebaseerde nadere regels en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens en de daarbij behorende bijlagen van toepassing. In de Parkeergarage geldt een maximumsnelheid van 5 kilometer per uur (stapvoets) en voetgangers hebben te allen tijde voorrang boven Motorvoertuigen.

 • 4.

  Zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van Exploitant mag een Motorvoertuig niet langer dan 28 dagen ononderbroken in de Parkeergarage geparkeerd zijn. Na afloop van deze termijn is de Klant naast het Parkeergeld tevens een boete verschuldigd van €30,- per dag (of gedeelte van een dag) voor elke dag na afloop van genoemde termijn dat het Motorvoertuig van de Klant in/op de Parkeergarage aanwezig is, zonder dat voorafgaande ingebrekestelling en rechterlijke tussenkomst vereist is. Exploitant heeft het recht daarnaast en daarenboven vergoeding van kosten, schade en wettelijke rente te vorderen.

 • 5.

  Bij verlies van of in het geval van het ontbreken van een geldig Parkeerbewijs mag een motorvoertuig alleen dan buiten de Parkeergarage worden gebracht nadat de parkeerder de door de Exploitant vastgestelde vergoeding daarvoor heeft betaald. Die vergoeding beloopt minimaal de voor een etmaal verschuldigde vergoeding én is verschuldigd voor elke dag en/of gedeelte daarvan dat het motorvoertuig, naar het oordeel van de exploitant, in de parkeergarage aanwezig is geweest.

  Indien beschikbaar zal Exploitant het middels kentekenherkenning geregistreerde tijdstip van inrijden in het PMS gebruiken om de vergoeding te bepalen.

 • 6.

  Het zonder voorafgaande betaling van het verschuldigde Parkeergeld met het Motorvoertuig verlaten van de Parkeergarage, bijvoorbeeld door middel van het zogenoemde “treintje rijden” waarbij de Klant direct achter zijn voorganger onder de slagboom doorrijdt, is onder geen beding toegestaan.

 • 7.

  Overtreding van de in dit artikel opgenomen verboden en voorschriften kan leiden tot verwijdering van de in overtreding zijnde parkeerder met het Motorvoertuig. Verwijdering laat overigens onverlet de verplichting tot betaling van het verschuldigde Parkeergeld en laat voorts onverlet het recht van de Exploitant en/of Eigenaar om vergoeding te vorderen van alle door de overtreding veroorzaakte kosten of schade(s).

 • 8.

  Of van een overtreding sprake is wordt bij uitsluiting bepaald door de Exploitant en/of Eigenaar, haar werknemers en/of door haar ingeschakelde hulppersonen.

Artikel 5 Parkeergeld en betaling

 • 1.

  Voor het gebruik van de Parkeergarage is de Klant Parkeergeld verschuldigd.

 • 2.

  Bemiddeling door derden bij de aankoop/verkrijging van een Parkeerbewijs is slechts mogelijk met instemming van Exploitant. Exploitant is gerechtigd om op ieder moment, zonder opgaaf van reden, de verstrekking van parkeerbewijzen te weigeren of te staken indien van bemiddeling sprake is, waarbij de aansprakelijkheid van Exploitant voor enige schade ter zake is uitgesloten.

 • Kortparkeren

 • 3.

  Exploitant berekent het Parkeergeld volgens de door Exploitant vastgestelde tarieven zoals deze bij de ingang van de Parkeergarage staan vermeld dan wel anderszins zijn gecommuniceerd.

 • 4.

  Indien het Parkeerbewijs geen van te voren overeengekomen geldigheidsduur en/of tarief heeft, berekent Exploitant het Parkeergeld aan de hand van het Parkeerbewijs volgens de door Exploitant vastgestelde tarieven op basis van het tijdsbestek dat het Motorvoertuig van de Klant in de Parkeergarage aanwezig is geweest. Voor de bepaling van dit tijdsbestek zal de door het PMS aangegeven tijdsduur beslissend zijn.

 • 5.

  Tenzij anders overeengekomen, geldt het bij de inrit van de Parkeergarage aangegeven maximale dagtarief voor 24 uur, mits de Parkeerder slechts eenmaal in- en uitrijdt binnen 24 uur.

 • 6.

  Het Parkeergeld dient te worden voldaan voordat de Parkeerder met zijn Motorvoertuig de Parkeergarage verlaat, tenzij een andere regeling getroffen is (waaronder achteraf betalen op rekening bijvoorbeeld).

 • 7.

  Na het moment van betaling van het Parkeergeld in de Parkeergarage of na afloop van de geldigheidsduur van een vooraf betaalde reservering geeft het Parkeerbewijs de Klant gedurende een periode van vijftien (15) minuten het recht en de gelegenheid om zijn Motorvoertuig buiten de Parkeergarage te brengen. Indien genoemde periode verstrijkt zonder dat de Klant zijn Motorvoertuig buiten de Parkeergarage heeft gebracht dan vangt een nieuwe parkeertermijn aan waarvoor opnieuw Parkeergeld verschuldigd is tegen het Kortparkeertarief.

 • 8.

  Indien de Klant het niet eens is met de vaststelling van het Parkeergeld en enige daarop volgende afrekening, indien van toepassing, dient hij Exploitant daarvan binnen 14 dagen na dagtekening van de afrekening schriftelijk in kennis te stellen onder vermelding van (gemotiveerde) bezwaren. Wanneer het protest/bezwaar terecht is, ter redelijke beoordeling van Exploitant, zal Exploitant het teveel afgeschreven bedrag verrekenen met de volgende afrekening of crediteren. Exploitant kan er voor kiezen de afhandeling via Beheerder of een andere dienstverlener te laten verlopen.

 • Abonnementen

 • 9.

  Een abonnement is een Parkeerovereenkomst.

 • 10.

  Een abonnement wordt uitgegeven op kenteken. Op een abonnement wordt één (1) kenteken geregistreerd, tenzij Exploitant anders beslist.

 • 11.

  Het maximum aantal uit te geven abonnementen kan jaarlijks door Exploitant worden vastgesteld.

 • 12.

  De uitgifte van abonnementen geschiedt op volgorde van aanmelding bij Exploitant. Aanmelden gebeurt via een aanvraag voor een abonnement op de website van Exploitant. Als het maximum aantal abonnementen is uitgegeven volgt plaatsing op een wachtlijst in volgorde van aanmelding.

 • 13.

  Een abonnement of Parkeerovereenkomst geeft geen recht op een beschikbare plaats in de Parkeergarage.

 • 14.

  Een Parkeerovereenkomst heeft een looptijd van minimaal 3 maanden vanaf de overeengekomen ingangsdatum, althans vanaf het moment van acceptatie van de abonnementsaanvraag door Exploitant. Na afloop van deze termijn wordt het abonnement stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd, tenzij door Exploitant en Abonnementhouder anders is overeengekomen. Zowel Abonnementhouder als Exploitant zijn gerechtigd de Parkeerovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een termijn van één (1) maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

 • 15.

  Bij het aangaan van een Parkeerovereenkomst wordt aan de Abonnementhouder een (digitaal of fysiek) Parkeerbewijs verstrekt, bijvoorbeeld in de vorm van een QR-code of een abonnementspas. Het Parkeerbewijs blijft eigendom van Exploitant. Bij verlies of beschadiging kan een nieuw Parkeerbewijs worden verkregen tegen betaling van het daarvoor bepaalde tarief.

 • 16.

  Het inleveren van het Parkeerbewijs behorende bij de Parkeerovereenkomst en/of het niet gebruiken van het Parkeerbewijs, houdt géén beëindiging van de Parkeerovereenkomst in.

 • 17.

  Het Parkeerbewijs van Abonnementhouder mag niet worden overgedragen, verhuurd of op andere wijze aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij Exploitant daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming heeft verleend.

 • 18.

  Voor het parkeren buiten de overeengekomen tijden betaalt een Abonnementhouder het Kortparkeertarief.

 • 19.

  Het Parkeergeld (de vergoeding voor het abonnement) dient telkens uiterlijk vóór of op de eerste dag van het ingaan van het betreffende tijdvak te zijn voldaan. De vergoedingen voor de geparkeerde uren die vallen buiten de overeengekomen uren dient Klant te voldoen bij de betaalfaciliteiten in de Parkeergarage.

 • 20.

  Wanneer van de Parkeergarage gebruik gemaakt wordt zonder dat het Parkeergeld (de vergoeding voor het abonnement) is voldaan, dan heeft Exploitant het recht om het abonnement te blokkeren, zulks onverminderd de overige rechten die voor Exploitant uit de niet-betaling voortvloeien. Wordt het abonnementsgeld tijdens de duur van het abonnement alsnog voldaan dan zal de hiervoor genoemde blokkering ongedaan worden gemaakt. De eventuele kosten daarvan zullen de abonnee in rekening worden gebracht. Het deblokkeren van het abonnement kost €15,-.

 • 21.

  Indien de Abonnementhouder door omstandigheden aan de zijde van de Exploitant een week of langer aaneengesloten geen gebruik heeft kunnen maken van zijn Abonnement (Parkeerovereenkomst), zal Exploitant een evenredig deel van het betaalde Parkeergeld restitueren.

 • 22.

  Exploitant is vrij, behoudens nadere schriftelijke afspraken hierover, tot het aanpassen van de Kortparkeer- en abonnementstarieven. Alleen indien de verhoging van het abonnementstarief meer bedraagt dan de jaarlijkse inflatie (zoals berekend door het CBS) is Abonnementhouder gerechtigd de Parkeerovereenkomst schriftelijk te ontbinden binnen 2 weken nadat de tariefverhoging hem ter kennis is gebracht en wel tegen de datum, waarop de aangekondigde tariefverhoging ingaat.

 • 23.

  Indien de Tariefsverhoging groter is dan de inflatie, zal de Tariefsverhoging én de datum van ingang van de verhoging aan de Abonnementhouder minimaal een maand van tevoren worden aangekondigd via het emailadres dat bij de Exploitant bekend is. De Abonnementhouder is ervoor verantwoordelijk dat de Exploitant beschikt over het juiste emailadres.

 • 24.

  Wijzigingen van de Parkeerovereenkomst met Abonnementhouder, die noodzakelijk zijn als gevolg van besluiten of aanwijzingen van overheidswege (inclusief aanwijzingen van de brandweer) zullen voor de Abonnementhouder geen ontbindende voorwaarden vormen voor de Parkeerovereenkomst met Exploitant.

 • 25.

  Schiet de Abonnementhouder tekort in de nakoming van enige verplichting uit hoofde van de afgesloten Parkeerovereenkomst of deze Voorwaarden en/of overtreedt hij enig voorschrift uit deze Voorwaarden, dan is Exploitant gerechtigd om de Parkeerovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en het abonnement de blokkeren.

 • Waardekaarten

 • 26.

  Met een Waardekaart kan een Parkeerder een deel van of het gehele Parkeergeld, afhankelijk van de overeenkomst met de Afnemer van de Waardekaarten, voldoen. Een Waardekaart kan niet in delen gebruikt worden, een eventuele restwaarde vervalt.

 • 27.

  De Waardekaart dient gebruikt te worden conform de door Exploitant verstrekte instructies en in combinatie met het bij de inrit genomen parkeerticket.

 • 28.

  De Afnemer ontvangt bij of na de levering van de Waardekaarten een rekening. Het totaalbedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum, dan wel vóór de in de factuur vermelde uiterste betaaltermijn, te zijn voldaan.

 • 29.

  Tenzij schriftelijk anders vermeld op de Waardekaart en/of overeengekomen met Afnemer zijn de Waardekaarten gedurende één jaar na de vermelde aanmaakdatum geldig.

 • 30.

  Mocht de Klant c.q. Afnemer besluiten de Waardekaart na ontvangst niet te gebruiken en/of ongebruikt terug te sturen, vindt geen restitutie en/of creditering plaats van reeds betaalde en/of reeds gefactureerde bedragen.

 • 31.

  Een Waardekaart of de restwaarde ervan is niet inwisselbaar voor geld.

 • 32.

  De overeenkomst met de Afnemer van Waardekaarten wordt volgens de alsdan geldende (Kortparkeer)tarieven afgesloten. Het staat Exploitant vrij te allen tijde het kortparkeertarief aan te passen.

Artikel 6 Aansprakelijkheid

 • 1.

  Tot de verplichting van Exploitant en/of Eigenaar behoort niet de bewaking van het Motorvoertuig. Exploitant is niet aansprakelijk voor beschadiging, diefstal, verlies van het Motorvoertuig en/of andere eigendommen van de Klant.

 • 2.

  Exploitant is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van de Klant, noch voor enig lichamelijk letsel en/of enige andere schade, direct of indirect veroorzaakt door of ten gevolge van het gebruik van de Parkeergarage, tenzij de schade direct is veroorzaakt door of vanwege Exploitant en/of het personeel aanwezig in de Parkeergarage en deze aansprakelijkheid niet in enig ander artikel van deze Voorwaarden of de overeenkomst met de Klant is uitgesloten. Tevens dient de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan van schade, schriftelijk aan Exploitant te melden, zodat Exploitant de schade kan onderzoeken binnen de voorgeschreven wettelijke bewaartermijnen van persoonsgegevens.

 • 3.

  Exploitant is niet gehouden schade te vergoeden indien sprake is van overmacht. Onder overmacht zal in ieder geval worden gerekend een van de wil van Exploitant onafhankelijke omstandigheid als gevolg waarvan de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst redelijkerwijs door de Klant niet meer van Exploitant kan worden verlangd. Hieronder worden in ieder geval begrepen werkstakingen, brand, overheidsmaatregelen, bedrijfsstoringen, slechte weersomstandigheden zoals hevige regen, ijzel of sneeuwval, alsmede een tekortkoming in de nakoming door derden.

 • 4.

  Exploitant is niet aansprakelijk voor directe of indirecte materiële of immateriële schade die het gevolg is van storingen of fouten in de software van haar Website of het uitvallen of niet goed functioneren van haar Website.

 • 5.

  De Klant is aansprakelijk voor alle schade die door hem is veroorzaakt. Schade door de Klant veroorzaakt aan de Parkeergarage of de daarbij behorende apparatuur en installaties dient ter plaatse te worden vergoed tenzij, naar het oordeel van Exploitant of Eigenaar, de Klant voldoende zekerheid kan bieden dat de schade wordt vergoed. Indien de schade ter plaatse wordt vergoed, houdt Exploitant of Eigenaar zich het recht voor de Klant een naheffing te zenden indien de daadwerkelijke schade hoger is dan ter plaatse ingeschat. Voor het definitief vaststellen van de hoogte van de schade zal het rapport van een door Exploitant of Eigenaar aangewezen deskundige beslissend zijn. Kosten voor het opstellen van het rapport zijn voor rekening van de Klant.

 • 6.

  Het is de Klant c.q. Afnemer niet toegestaan een Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart door te verkopen aan een derde. Mocht Exploitant blijken dat hiervan sprake is, dan behoudt Exploitant zich het recht voor het betreffende Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart te blokkeren en geen nieuwe (parkeer)overeenkomst met Klant c.q. Afnemer aan te gaan voor enig parkeerproduct van Exploitant. Bovendien zal de Klant c.q. Afnemer zonder nadere ingebrekestelling en onverkort de overige rechten van Exploitant om daarnaast en daarboven schadevergoeding te eisen, een boete verschuldigd zijn van € 25,- voor elk uur dat een onbevoegde van het Parkeerbewijs, abonnement of Waardekaart gebruik maakt.

Artikel 7 Niet-nakoming

 • 1.

  Indien de Klant tekortschiet in de nakoming van enige verplichting die ingevolge de met hem gesloten overeenkomst inclusief de daarop van toepassing zijnde Voorwaarden op hem rusten, pleegt de Klant wanprestatie en is de Klant in verzuim, zonder dat daartoe enige verdere ingebrekestelling is vereist. Exploitant is alsdan gerechtigd de overeenkomst middels schriftelijk bericht te beëindigen en de Klant de toegang tot de Parkeerfaciliteit te weigeren. De Klant is gehouden om aan Exploitant alle schade te vergoeden, door Exploitant te lijden als gevolg van de in het voorgaande bedoelde fout, nalatigheid en/of enig ander in gebreke blijven, onverminderd de gehoudenheid van beide partijen tot nakoming van die verplichtingen die tot aan de beëindiging van de overeenkomst voor ieder van hen zouden zijn ontstaan of zullen ontstaan.

 • 2.

  Indien Exploitant genoodzaakt is een sommatie, ingebrekestelling of ander exploot aan de Klant te doen uitbrengen of in geval van noodzakelijke procedures tegen de Klant, is de Klant verplicht alle daarvoor gemaakte kosten, waaronder de kosten van rechtskundige bijstand, zowel in als buiten rechte, aan Exploitant te vergoeden. Voor zover incassomaatregelen noodzakelijk zijn, worden de buitengerechtelijke kosten tussen partijen bij voorbaat vastgesteld op 15% van de onbetaalde hoofdsom, met een minimum van €250,-, tenzij hiervoor een andersluidende bindende wettelijke regeling geldt.

 • 3.

  Exploitant is te allen tijde gerechtigd het Motorvoertuig van de Klant onder zich te houden en/of daartoe geëigende maatregelen te treffen, zoals het aanbrengen van een wielklem, zolang de Klant niet al hetgeen hij verschuldigd is aan Exploitant, heeft voldaan.

 • 4.

  De Klant en alle anderen die zich in de Parkeergarage bevinden dienen deze Voorwaarden en de door Exploitant of Beheerder gegeven aanwijzingen en opdrachten onmiddellijk en stipt op te volgen. Het niet, niet tijdig of niet behoorlijk opvolgen van deze aanwijzingen en opdrachten kan leiden tot het tijdelijk of permanent ontzeggen van toegang tot de Parkeergarage, onverminderd de verplichting van de weigerachtige tot vergoeding van de door hem of haar veroorzaakte schade.

 • 5.

  Een Motorvoertuig dat 28 aaneengesloten dagen in de Parkeergarage geparkeerd heeft gestaan, zal als achtergelaten worden gekwalificeerd. Exploitant is gerechtigd een achtergelaten Motorvoertuig zonder nadere ingebrekestelling en voor rekening en risico van de Klant te verplaatsen en op te slaan (naar keuze van Exploitant), zowel binnen als buiten de Parkeergarage.

 • 6.

  Tevens is Exploitant zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd het Motorvoertuig te verkopen of te laten vernietigen (naar keuze Exploitant) als de gehele dan openstaande schuld tussentijds niet is voldaan. Na verkoop van het Motorvoertuig, zal de Klant alleen van zijn schuld aan Exploitant bevrijd zijn, als de opbrengst van het Motorvoertuig hoger is dan de schuld. Het eventuele saldo zal aan de Klant worden uitgekeerd.

Artikel 8 Privacy

 • 1.

  Exploitant verwerkt in het kader van de dienstverlening aan de Klant persoonsgegevens. Exploitant draagt er zorg voor dat zij de persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming.

 • 2.

  In de Parkeergarage, bij o.a. de in-/uitrit en bij de betaalautomaten, vindt ter ondersteuning van de dienstverlening vanuit centrale meldkamer en ter bestrijding van diefstal, “treintje rijden” en vernieling videoregistratie plaats. Deze beelden worden uiterlijk na 96 uur gewist, tenzij sprake is van een incident. In dat geval worden de beelden veiliggesteld en bewaard totdat afhandeling van het incident heeft plaatsgevonden. De beelden zijn en blijven eigendom van de Exploitant en (kunnen) worden gebruikt ter opsporing van veroorzakers van schade (van welke aard ook) in de Parkeergarage en de daartoe behorende terreinen en ruimten, alsmede ter opsporing van overtreders van voorschriften (als opgenomen in deze voorwaarden of van voorschriften waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen) en/of ter opsporing van plegers van strafbare feiten. De beelden kunnen voorts worden gebruikt tot het leveren van bewijs van het toebrengen/veroorzaken van schade, de hiervoor genoemde overtredingen en strafbare feiten. De beelden kunnen in het hiervoor omschreven kader – mede in het eigen belang van Exploitant en het belang van Parkeerders, inzittenden van geparkeerde Motorvoertuigen, de eigenaren daarvan en andere derden die zich met toestemming van Exploitant in de parkeergarage ophouden – ter beschikking worden gesteld aan het bevoegd gezag. De beelden worden niet ter beschikking gesteld aan derden (anders dan politie en justitie in het kader van de belangen als hiervoor omschreven), tenzij een rechterlijke instantie anders bepaalt.

 • 3.

  Bij het inrijden van de Parkeergarage kan – indien aangegeven – door Exploitant gebruik worden gemaakt van kentekenherkenning. In dat geval zal het kenteken bij het in-/ oprijden worden geregistreerd in het PMS en – indien van toepassing – worden afgedrukt op het parkeerticket. Het kenteken wordt geregistreerd voor de vaststelling van de parkeerduur en de berekening van het verschuldigde Parkeergeld en ter bestrijding van fraude, in het bijzonder ter bestrijding van fraude met (verloren) Parkeerbewijzen en van diefstal.

Artikel 9 Overige bepalingen

 • 1.

  Opladen van een elektrisch Motorvoertuig kan bij in een Parkeergarage aanwezige laadpunten op basis van beschikbaarheid; reserveren van een laadpunt is niet mogelijk. De Klant dient zelf over een laadpas te beschikken. Het betalen van de laadkosten vindt plaats bij de aanbieder van de laadpas. De Parkeerder dient ervoor zorg te dragen dat het Motorvoertuig over voldoende energie of alternatieve brandstof beschikt om de Parkeerfaciliteit te kunnen verlaten.

 • 2.

  Afspraken met personeelsleden van Beheerder of Exploitant binden Beheerder of Exploitant niet, tenzij deze door een bevoegde vertegenwoordiger van Exploitant schriftelijk zijn bevestigd. Als personeelsleden zijn in dit verband te beschouwen alle werknemers en medewerkers die geen vertegenwoordigingsbevoegdheid hebben.

 • 3.

  Voor zover enig beding in de tussen Exploitant en de Klant gesloten overeenkomst, waaronder begrepen de Voorwaarden, nietig of vernietigbaar of niet van toepassing is, dient dit beding te worden geconverteerd in een zodanig beding dat zoveel mogelijk recht doet aan de strekking van het nietige, vernietigde of buiten toepassing gelaten beding.

 • 4.

  Op iedere overeenkomst waarbij de Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

 • 5.

  De klachtenregeling van Exploitant is van toepassing voorzover het de bejegening door werknemers van de Exploitant of Beheerder betreft.

 • 6.

  Exploitant kan er voor kiezen de afhandeling van andere klachten en reacties inzake de dienstverlening voor zover het geen bejegening door werknemers betreft via Beheerder of een andere dienstverlener te laten verlopen, die daarover verantwoording aflegt.

 • 7.

  De Exploitant is te allen tijde gerechtigd de Voorwaarden te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om kennis te nemen van de meest actuele versie van de Voorwaarden. De Voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Purmerend.

Aldus vastgesteld in de vergadering d.d. 20 juni 2023

Purmerend,

burgemeester en wethouders van Purmerend,

de secretaris,

A. Heiner

de burgemeester,

E. van Selm

Naar boven