Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2023-2026

Burgemeester en wethouders van Rozendaal,

 

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2023;

 

BESLUITEN

 

Vast te stellen:

 

de Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2023-2026

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 1.

  ASV: de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2023;

 • 2.

  Eenmalige subsidie: subsidie ten behoeve van bijzondere incidentele projecten. Of voor activiteiten die niet behoren tot de reguliere bezigheden van de aanvrager en waarvoor burgemeester en wethouders slechts voor een van tevoren bepaalde tijd van maximaal vier jaar subsidie willen verstrekken;

 • 3.

  Jaarlijkse subsidie: subsidie die per (boek)jaar aan een instelling wordt verstrekt. Of een subsidie die voor een periode van maximaal vier jaar wordt verstrekt, samenvallend met de zittingsduur van de gemeenteraad tot en met het jaar dat de raad aftreedt;

 • 4.

  Sociaal domein in de zin van deze subsidieregeling: de beleidsterreinen Sport, Kunst en cultuur, Maatschappelijke zorg en welzijn, Toerisme en recreatie, Onderwijs en Volksgezondheid.

 • 5.

  Subsidiekader: een lijst met gesubsidieerde organisaties en de daarbij behorende bedragen. Het subsidiekader biedt een meerjarige garantie aan de betreffende organisaties.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde activiteiten.

Artikel 3. Activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor activiteiten die voldoen aan één of meer van de volgende criteria:

 • a.

  de activiteiten zijn in het belang van de gemeente Rozendaal en haar inwoners;

 • b.

  er is sprake van een versterking van de sociale cohesie binnen Rozendaal;

 • c.

  er is sprake van innovatie of een nieuw arrangement;

 • d.

  het is wettelijk verplicht;

 • e.

  er is een regionaal belang om de activiteiten te subsidiëren;

 • f.

  de subsidie is financieel nodig.

Artikel 4. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1.

  Voor subsidie komen de redelijk gemaakte kosten in aanmerking die direct verbonden zijn met de uitvoering van een activiteit als bedoeld in artikel 3. ;

 • 2.

  De legeskosten ten behoeve van activiteiten als bedoeld in artikel 3, kunnen deel uitmaken van de subsidiabele kosten zoals genoemd onder het eerste lid;

 • 3.

  Niet voor subsidie in aanmerking komen:

  • a.

   de kosten die door de subsidieontvanger zijn gemaakt voorafgaand aan indiening van de aanvraag;

  • b.

   de kosten ten behoeve van een jubileum.

Artikel 5. Eenmalige subsidies

 • 1.

  Hoogte van de eenmalige subsidie.

 • De hoogte van een eenmalige subsidie is maximaal € 500,-.

 • 2.

  Wijze van verdeling eenmalige subsidies:

  • a.

   Honorering van aanvragen die in aanmerking komen voor een eenmalige subsidie en die niet worden geweigerd, geschiedt in volgorde van indiening bij burgemeester en wethouders, totdat het voor de eenmalige subsidies in de begroting opgenomen bedrag (subsidieplafond) is bereikt;

  • b.

   Als de aanvrager van een eenmalige subsidie krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 6. Aanvraag

 • 1.

  Aanvraagformulier

 • Eenmalige en jaarlijkse subsidies worden, voor zover van toepassing, aangevraagd met een daartoe door het college opgesteld aanvraagformulier.

 • Gevraagd wordt naar:

  • een recent overzicht van inkomsten en uitgaven;

  • een overzicht van de in het betreffende kalenderjaar en, voor zover van toepassing bij een eenmalige subsidie na het betreffende kalenderjaar, geplande activiteit of activiteiten, inclusief aantal leden/deelnemers uit Rozendaal;

  • voor zover van toepassing: een opgave van bij anderen aangevraagde subsidie voor dezelfde activiteit(en), met daarbij de stand van zaken met betrekking tot de beoordeling van die aanvraag.

 • 2.

  In afwijking van art. 6 van de ASV wordt bij eenmalige subsidies en jaarlijkse subsidies tot € 5.000,- niet gevraagd naar de stand van de egalisatiereserve op het moment van de aanvraag.

 • 3.

  Op de jaarlijkse subsidies van € 5.000,- of hoger is artikel 6 van de ASV volledig van toepassing

Artikel 7. Hersteltermijn

Indien bij een aanvraag niet alle benodigde informatie aanwezig is, wordt een hersteltermijn gegeven van vier weken. Deze hersteltermijn kan eenmalig met vier weken worden verlengd.

Artikel 8. Subsidiekader

 • 1.

  Het college kan voor een of meer van de beleidsterreinen, genoemd in deze subsidieregeling, een subsidiekader vaststellen.

 • 2.

  Een subsidiekader voor jaarlijks gesubsidieerde organisaties is bijgevoegd bij deze Subsidieregeling.

 • 3.

  Organisaties die in het subsidiekader worden opgenomen, hoeven slechts één keer in de vier jaar een aanvraag in te dienen voor een jaarlijkse subsidie.

 • 4.

  Voorwaarde voor opname in het subsidiekader is, dat het gaat om een organisatie die een jaarlijkse subsidie of vergelijkbare financiële bijdrage ontvangt tot een bedrag van € 5.000.

 • 5.

  Een nieuwe subsidieaanvraag door een organisatie is noodzakelijk als sprake is van een afwijking van het in het subsidiekader opgenomen bedrag. Bijvoorbeeld als sprake is van een indexering of van een toename dan wel een vermindering van activiteiten.

 • 6.

  De organisaties die onder het Subsidiekader vallen ontvangen jaarlijks, nadat de indieningstermijn voor subsidies is verstreken, een beschikking voor het daaropvolgende jaar. Dit gebeurt onder begrotingsvoorbehoud, met de mededeling dat het bedrag een maand na vaststelling van de gemeentebegroting definitief wordt.

 • 7.

  De artikelen met betrekking tot ‘Algemene verplichtingen van subsidieontvanger’ (ASV art. 11) zijn onverkort van toepassing. Het college kan jaarlijks een steekproef uitvoeren onder de organisaties die onder het subsidiekader vallen.

Artikel 9. Aanvullende weigeringsgronden

Overeenkomstig artikel 9, eerste lid, aanhef en onder e en tweede lid, van de ASV kan subsidieverlening worden geweigerd als:

 • a.

  met de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat de aanvraag is ontvangen;

 • b.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • c.

  de activiteiten een partijpolitieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap hebben;

 • d.

  aannemelijk is dat de activiteiten ook zonder subsidie zonder belangrijke vertraging zouden worden uitgevoerd.

Artikel 10. Verplichtingen

Het college kan bij de subsidieverlening verplichtingen opleggen, aanvullend op die uit de ASV

Artikel 11. Verantwoording

 • 1.

  Eenmalige subsidies

 • De aanvrager dient aan te tonen dat de gesubsidieerde activiteit heeft plaatsgevonden. Dit wordt vermeld in de verleningsbeschikking. Dit kan ook gebeuren door middel van een krantenartikel.

 • 2.

  Jaarlijkse subsidies tot € 5.000,-

 • Voor de jaarlijkse subsidies die vallen onder het Subsidiekader zie art 8 ‘Subsidiekader’.

 • Voor de overige jaarlijkse subsidies dient te worden aangetoond dat de activiteit heeft plaatsgevonden. Dat kan eenvoudig, door een krantenartikel, een flyer of een interne mailing.

 • 3.

  Jaarlijkse subsidies van € 5.000,- en hoger

 • De verantwoording van de jaarlijkse subsidies van € 5.000,- of hoger is terug te vinden in de artikelen 14 (subsidies vanaf € 5.000,- tot € 20.000,-) en 15 (subsidies vanaf € 20.000,-) van de ASV.

Artikel 12. Subsidievaststelling

 • 1.

  Subsidies tot € 5.000,- worden in één keer verstrekt (verleend en vastgesteld) met uitzondering van de subsidies genoemd in het tweede lid.

 • 2.

  De volgende subsidies tot € 5.000,- dienen te worden vastgesteld:

  • a.

   subsidies waarbij sprake is van bevoorschotting op basis van een aantal individuele trajecten. Na het subsidiejaar wordt de subsidie vastgesteld op basis van het werkelijk aantal gerealiseerde trajecten;

  • b.

   subsidies waarbij de subsidieontvanger een verzoek tot vaststelling indient.

 • 3.

  Een aanvraag tot subsidievaststelling kan bestaan uit een verantwoording over de activiteiten in het afgelopen jaar: een Jaarrekening en Jaarrapportage (zie ASV artikel 14 lid 1 en artikel 15 lid 2 ).

Artikel 13. Slotbepalingen

 • 1.

  Deze subsidieregeling treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023, tegelijk met de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2023.

 • 2.

  Met ingang van de dag van bekendmaking wordt de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022” ingetrokken.

 • 3.

  Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de “Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2019-2022” van toepassing.

 • 4.

  Deze subsidieregeling heeft een werkingsduur tot en met 2026, gelijk aan die van de Algemene subsidieverordening Rozendaal 2023.

 • 2.

  Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Sociaal domein gemeente Rozendaal 2023-2026 .

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris a.i.

K. de Haas

De burgemeester

E. Weststeijn

Naar boven