Wijzigingsbesluit Legesverordening 2023, tweede wijziging

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht;

 

gezien het voorstel van inzake de Verordening tot wijziging van de Legesverordening 2023, tweede wijziging;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet, artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 9 onder b van de Legesverordening;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de navolgende

Wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023, tweede wijziging.

 

 

Artikel I  

De bedragen in de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2023 worden als volgt gewijzigd:

 

A. In Titel 1, Hoofdstuk 3 komt onderdeel 1.3.1 te luiden:

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

 

Artikel II  

  • 1.

    Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

 

Artikel III  

Dit besluit kan worden aangehaald als "Wijzigingsbesluit Legesverordening 2023, tweede wijziging".

 

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van maandag 12 juni 2023.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,

De secretaris, De burgemeester,

N.H. Kuiper mca mcm mr. drs. J.M. de Vries

Naar boven