Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Oosterhout 2023

Het college van burgemeesters en wethouders van gemeente Oosterhout;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening Oosterhout 2023;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Oosterhout 2023

Artikel I Wijziging tarief

In de Tarieventabel leges 2023 behorende bij de Legesverordening Oosterhout 2023 wordt in Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 3 (Rijbewijzen), het onderdeel 1.3.1 vervangen door:

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 46,05

Artikel II Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2023, welke datum tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepaling die ingevolge dit besluit wordt gewijzigd van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor deze datum hebben voorgedaan.

Artikel III Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening Oosterhout 2023’.

Aldus besloten in de vergadering van het college van 27 juni 2023.

De burgemeester,

De secretaris,

Naar boven