Verordening tot de eerste wijziging van de Legesverordening 2023

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. van de Gemeentewet en artikel 10 van de Legesverordening 2023 van de gemeente Waddinxveen;

gezien het advies van concern Bedrijfsvoering d.d. 14 juni 2023, inzake de wijziging van het tarief rijbewijzen per 1 juli 2023;

 

besluit vast te stellen de

VERORDENING TOT DE EERSTE WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING 2023;

Artikel I:

Het tarief Persoonsdocumenten onder 1.2.2.1 van Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2023 behorende tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

 

TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 

Hoofdstuk 2 Persoonsdocumenten

 

1.2.2

Rijbewijzen

(tarieven wettelijk gelimiteerd)

1.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

Artikel II Inwerkingtreding en citeertitel

  • 1.

    Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

  • 2.

    De datum van ingang van de heffing is 1 juli 2023.

  • 3.

    Deze verordening kan worden aangehaald als "Eerste wijziging Legesverordening 2023".

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen in zijn vergadering van 20 juni 2023

De secretaris,

(mw. J. van Vugt)

De burgemeester,

(dhr. E.J. Nieuwenhuis)

Naar boven