Ontwerpbestemmingsplan Heukelomseweg ong. naast 48, Heukelom

Zaaknummer: 142015

 

Plangebied en doel

Het ontwerpbestemmingsplan “Heukelomseweg ong. naast 48, Heukelom” voorziet ten noordwesten van de bestaande woning aan de Heukelomseweg 48 te Heukelom in de realisatie van één ruimte-voor-ruimtewoning.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan ''Heukelomseweg ong. naast 48, Heukelom'', [NL.IMRO.0824.BPHeukelomsewegong-ON01], ligt met ingang van 27 januari 2023 tot en met 9 maart 2023 gedurende 6 weken ter inzage. Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

1. op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.

2. op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen. Hier ziet u de directe link naar het ontwerpbestemmingsplan op ruimtelijkeplannen.nl.

 

Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Lukt dat niet? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, geef dat dan aan als u de afspraak maakt.

 

Zakelijke beschrijving inhoud van de anterieure overeenkomst

Volgens de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht om haar kosten voor een bestemmingsplan op de initiatiefnemer te verhalen. Daarom zijn nadere afspraken gemaakt met de initiatiefnemer. Deze zijn vastgelegd in een anterieure overeenkomst. Tegelijk met het plan ligt ook de zakelijke beschrijving van deze overeenkomst ter inzage. Tegen deze overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden ingediend.

 

Ontwerpbeschikking hogere grenswaarde Wet geluidhinder

Bij deze bestemmingsplanprocedure is een hogere waarde vereist vanwege de geluidbelasting door weg- en spoorwegverkeer op de woning.

De voorkeursgrenswaarde Wet geluidhinder voor wegwegverkeer wordt met 11 dB overschreden tot een waarde van maximaal 59 dB. De maximale ontheffingswaarde van 63 dB voor wegverkeerslawaai wordt niet overschreden. Verder wordt de voorkeursgrenswaarde voor spoorweglawaai met 5dB overschreden tot een waarde van maximaal 60 dB. Ook hierbij wordt de maximale ontheffingswaarde niet overschreden.

 

Via een ontwerpbeschikking heeft het college op grond van de Wet geluidhinder besloten om de toegestane geluidsbelasting op de gevels van de woning vast te stellen op 59 dB voor wegverkeer en 60 dB voor railverkeer.

 

Op grond van het bepaalde artikel 110a, lid 3 Wet geluidhinder ligt de ontwerpbeschikking tot het vaststellen van hogere waarde Wet geluidhinder en de daarop betrekking hebbende stukken gedurende zes weken ter inzage, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan en de anterieure overeenkomst.

 

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) met vermelding van het zaaknummer indienen. Dit kan bij voorkeur digitaal op www.oisterwijk.nl/zienswijze. Het is ook mogelijk om de zienswijze schriftelijk in te dienen t.a.v. de gemeente Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk of via e-mail naar gemeente@oisterwijk.nl. Vermeld bij het indienen van de zienswijze altijd het zaaknummer.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.

Naar boven