Toestemming voor het kappen van bomen aan Bataafsekade 8 te Gorinchem

Burgemeester en wethouders van Gorinchem maken bekend dat zij de volgende reguliere omgevingsvergunning hebben verleend:

Bataafsekade 8, 4207 AX (verzonden 18/01/ ’23)

het kappen van bomen, activiteit kappen

Bent u het niet eens met dit besluit? In dat geval kunt u een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is verzonden (zie verzenddatum in deze bekendmaking). U richt het bezwaarschrift aan de Gemeente Gorinchem, postbus 108, 4200 AC Gorinchem. Wilt u verder op de enveloppe en in uw bezwaarschrift duidelijk vermelden: Bezwaarschrift. U kunt het bezwaarschrift ook digitaal indienen via een webformulier op www.gorinchem.nl/bezwaarmaken. U heeft hiervoor een elektronische handtekening (DigiD) nodig. In het webformulier vult u uw gegevens in en daarnaast voegt u een document toe waarin u het bezwaarschrift motiveert. Ook kunt u andere bijlagen toevoegen die van belang zijn voor uw bezwaarschrift. Het besluit blijft gelden wanneer u een bezwaarschrift indient. Wanneer u dit wilt voorkomen, kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij Administratie Team B Rechtbank Rotterdam Postbus 50951 3007 BM Rotterdam. U kunt het verzoek om een voorlopige voorziening ook digitaal indienen bij de rechtbank via www.rechtspraak.nl/naar-de-rechter/bestuursrechter. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Inzage 

De verleende vergunningen kunt u inzien vanaf de eerste werkdag na deze publicatie.

U kunt hiervoor een afspraak maken op www.gorinchem.nl of telefonisch: 14 0183.

Welstandscommissie 

De welstandscommissie vergadert op woensdag, 01-02-2023. Voor meer informatie over de te behandelen plannen of het bijwonen van de vergadering kunt u contact opnemen met de secretaris van de welstandscommissie, dhr. Van der Vliet, telefoon (0183) 65 96 76.

Regionale welstandscommissie

De regionale welstandscommissie vergadert op woensdag 01-02-2023 Inlichtingen over de agenda zijn verkrijgbaar bij de Stichting Dorp, Stad en Land te Rotterdam, telefoon (010) 280 94 45.

Naar boven