Beleidsregel Herplant naar waarde gemeente Utrecht

Beleidsregel Herplant naar waarde gemeente Utrecht

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht,

Gelet op de artikelen 4:81, eerste lid, 4:83 en 1:3, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 20.2, 20.4 en 20.7 van Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht; en artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen 4:8, 4:9 en 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010;

Overwegende dat:

 • Zij op grond van artikel 20.2 in combinatie met de artikelen 20.4 of 20.7 Chw bestemmingsplan Algemene regels Utrecht, of artikel 4:8 in combinatie met de artikelen 4:9 of 4:11 Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010, bevoegd zijn tot de beoordeling van een aanvraag om vergunningverlening voor het vellen van een of meer bomen of andere houtopstanden en de daaraan te verbinden voorschriften met betrekking tot de herplantplicht;

 • Het college een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het vellen van een of meer bomen of andere houtopstanden toetst aan de waarden van de Utrechtse hoofdbomenstructuur, de ecologische, de cultuurhistorische, de ruimtelijke waarde, de milieu- en de boomwaarde.

 • Het gewenst is ter invulling van hun beleidsruimte bij deze belangenafweging een beleidsregel vast te stellen over de invulling van de herplantplicht van bomen die uitgaat van gelijke waarde.

 • Bomen noodzakelijk zijn voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad voor mensen en dieren en bijdragen aan de verkoeling van de stad.

 • De herplantplicht in de praktijk kan leiden tot herplant van kleinere bomen met minder waarde dan de gekapte bomen.

 • Deze beleidsregel ter verduidelijking condities aangeeft voor de herplant zoals de boomgrootte (1ste, 2de en 3de grootte), de minimale stamomtrek van de aan te planten boom en de soort boom.

 • Deze beleidsregel een nadere invulling van de door gemeenteraad op 27 september 2018 vastgestelde voorschrift herplantplicht voor te kappen bomen in de APV en op 2 februari 2023 eenzelfde uitwerking in het CHW-bestemmingsplan algemene regels.

Besluiten vast te stellen de volgende Beleidsregel Herplant naar waarde gemeente Utrecht

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Definities

Deze beleidsregel verstaat onder:

 • a.

  Boomgrootteklasse 1ste grootte: boom kan in zijn eindbeeld meer dan 15 meter hoog worden

 • b.

  Boomgrootteklasse 2de grootte: boom kan in zijn eindbeeld tussen de 6 en 15 meter hoog worden

 • c.

  Boomgrootteklasse 3de grootte: boom wordt in zijn eindbeeld niet hoger dan 6 meter

 • d.

  Stamomtrek: omtrek van de boom gemeten op 1.30 meter hoogte van de stam boven het maaiveld in centimeters.

 • e.

  Boomwaarde: de waarde als gevolg van boomgrootte, stamomtrek en soort.

 • f.

  Boomsoort: de soortnaam van de boom

 • g.

  Ecologisch waardevol; Onder een ecologisch waardevolle soort verstaan we inheemse bomen (bomen die van nature in Nederland voorkomen), bomen die nectar of stuifmeel leveren aan insecten of bomen die voedsel leveren aan vogels.

 • h.

  Inheemse boom: boom die van nature in Nederland voorkomt

 • i.

  Hoofdstructuur: de vertaling van de cultuurhistorische structuur, ruimtelijke structuur en ecologische structuur van bomen zoals benoemd in de Actualisatie groenstructuurplan Utrecht 2017-2030 (2018).

 • j.

  Houtopstand: in de Omgevingswet gedefinieerd als ''een zelfstandige eenheid van bomen, boomvormers, struiken, hakhout of griend''. Dat kunnen ook een of meer bomen zijn.

 • k.

  Natuurlijke personen: Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft.

 • l.

  Vellen: inde Omgevingswet gedefinieerd als ''het rooien of verrichten van andere handelingen die de dood of ernstige beschadiging van een houtopstand tot gevolg kunnen hebben''. Ook het kappen van bomen valt dus onder deze definitie.

Artikel 2 Doel

 • a.

  Deze beleidsregel heeft als doel invulling te geven aan de herplantplicht om daarmee;

 • b.

  tot een gelijkwaardige herplant te komen

 • c.

  de afname van biodiversiteit tegen te gaan

 • d.

  de gevolgen van klimaatverandering beter op te vangen

Artikel 3 Afbakening

 • a.

  Deze beleidsregel is van toepassing op de beoordeling van elke vergunningaanvraag voor het vellen van een houtopstand met een herplantplicht.

 • b.

  Kapaanvragen van natuurlijke personen tot 5 bomen zijn uitgezonderd van deze beleidsregel maar niet uitgezonderd van de vergunningplicht.

Hoofdstuk 2 Eisen herplant

Artikel 4 Boomgrootteklasse

Boomgrootte is een vastgestelde indeling die aangeeft hoe groot een boom kan uitgroeien. Deze indeling geeft invulling aan de klimaatwaarde (schaduwwerking en verdamping), milieuwaarde (vastleggen van luchtverontreinigende stoffen en vasthouden van water), ruimtelijk waarde (beeldbepaling) en de ecologische waarde (kroonvolume) van een boom.

 • a.

  Bij het opleggen van de herplantplicht wordt bepaald hoeveel bomen van welke boomgrootte het verlies van groene waarden van de oorspronkelijke boom compenseren volgens onderstaande tabel. Het uitgangspunt is een boom van gelijke boomgrootte.

 • b.

  Als er zowel boven- als ondergronds onvoldoende groeiruimte aanwezig is voor herplant als bedoeld onder a. wordt de mogelijkheid geboden om bomen met een kleinere boomgrootte toe te passen volgens onderstaande tabel.

 

Boom te kappen

Vervangen door

Indien niet mogelijk

1 boom 1e grootte

1 boom 1e grootte

2 bomen 2e grootte

1 boom 2e grootte

1 boom 2e grootte

2 bomen 3e grootte

1 boom 3e grootte

1 boom 3e grootte

 

Artikel 5 Stamomtrek

De minimale stamomtrek bepaalt mede een goed gekweekte boom met een goed wortelpakket die snel kan aanslaan in de stedelijke omgeving. Deze maat is ook bepaald omdat een dikkere boom minder kwetsbaar is voor beschadiging en vandalisme. Met de minimale maat maken we een goede start voor gelijkwaardige herplant.

 • a.

  De minimale stamomtrek voor herplant is 16 – 18 cm

 • b.

  Voor herplant in de hoofdstructuur geldt de minimale stamomtrek uit onderstaande tabel. De hoofdstructuur is vastgelegd in het Bomenbeleid Utrecht 2018.

Boom te herplanten

Minimale herplant maat

Minimale maat hoofdstructuur

1e grootte

16 – 18 cm

20 – 25 cm

2e grootte

16 – 18 cm

20 - 25 cm

3e grootte

16 – 18 cm

16 – 18 cm

Artikel 6 Boomsoort

We stellen voorwaarden aan de te herplanten soort, vanwege de ecologische waarde. Als een boom gekapt wordt, moet een ecologisch waardevolle soort herplant worden. Ecologische waardevolle soorten zijn inheemse soorten of bomen die voedsel aan bijen of vogels leveren.

Ecologisch waardevolle soorten staan in de bijlage.

Artikel 7 Aanvragen van natuurlijke personen

Deze beleidsregel is niet van toepassing op aanvragen van natuurlijke personen voor maximaal 5 bomen op een perceel waarvan zij de zakelijk gerechtigde zijn.

Voor deze aanvragen wordt de standaard één-op-één herplantplicht conform artikel 4.9 van de APV gehanteerd zonder aanvullende voorwaarden over stamomtrek en boomsoort en boomgrootteklasse.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking 1 oktober 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Herplant naar waarde gemeente Utrecht.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 20 juni 2023.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen

Bijlage Ecologisch waardevolle soorten

(Bron: Register Ecologische Bomen, Gemeente Leiden aangevuld met lijst inheemse soorten uit ons eigen beheer systeem)

 

Acer campestre 

Spaanse Aak, Veldesdoorn 

Acer pseudoplatanus 

Gewone Esdoorn, Bergesdoorn 

Alnus glutinosa 

Gewone Els, Zwarte Els 

Alnus incana 

Witte Els, Grijze Els 

Amelanchier lamarckii 

Krentenboompje 

Betula pendula 

Ruwe Berk 

Betula pubescens 

Zachte Berk 

Carpinus betulus 

Gewone Haagbeuk 

Cornus mas 

Gele Kornoelje 

Corylus avellana 

Gewone Hazelaar 

Crataegus laevigata 

Tweestijlige Meidoorn 

Crataegus monogyna 

Eénstijlige Meidoorn 

Crataegus x media 

Rode meidoorn 

Euonymus europaeus 

Wilde Kardinaalsmuts 

Fagus sylvatica 

Gewone Beuk 

Fraxinus excelsior 

Gewone Es 

Hippophae rhamnoides 

Duindoorn 

Ilex aquifolium 

Gewone Hulst, Groene Hulst, Scherpe Hulst 

Malus baccata 

Kersappel 

Malus domestica 

Appel 

Malus sylvestris 

Wilde Appel 

Pinus nigra 

Oostenrijkse Den 

Pinus sylvestris 

Grove Den, Vliegden 

Populus alba 

Witte Abeel 

Populus balsamifera 

Ontariopopulier 

Populus canadensis 

Canada-Populier, Zwarte Hybride-Populier 

Populus canescens 

Grauwe Abeel, Grijze Abeel 

Populus nigra 

Europese Zwarte Populier 

Populus tremula 

Ratelpopulier, Trilpopulier, Esp 

Prunus avium 

Zoete Kers, Kriek, Limburgse, Boskriek, Wilde Kers, Boskers 

Prunus cerasifera 

Kerspruim 

Prunus domestica 

Pruim 

Prunus padus 

Gewone Vogelkers 

Prunus spinosa 

Sleedoorn 

Pyrus communis 

Peer 

Quercus petraea 

Wintereik 

Quercus robur 

Zomereik 

Rhamnus frangula 

Sporkehout 

Salix alba 

Gewone Wilg, Schietwilg, Witte Wilg 

Salix aurita 

Geoorde wilg 

Salix caprea 

Boswilg, Waterwilg 

Salix cinerea 

Grauwe wilg 

Salix fragilis 

Kraakwilg, Broze Wilg 

Salix pentandra 

Laurierwilg 

Salix sepulcralis 'Chrysocoma' 

Gele Treurwilg 

Salix viminalis 

Katwilg 

Sambucus nigra 

Vlier 

Sorbus aucuparia 

Gewone Lijsterbes 

Taxus baccata 

Venijnboom, taxus 

Tilia cordata 

Winterlinde, Kleinbladige Linde 

Tilia europaea 

Hollandse Linde, Gewone Linde 

Tilia platyphyllos 

Zomerlinde, Grootbladige Linde 

Ulmus glabra 

Bergiep, Ruwe Iep 

Ulmus hollandica 

Hollandse Iep 

Ulmus laevis 

Fladderiep 

Ulmus minor 

Veldiep, Gladde Iep 

Ulmus 'Plantijn' 

  ‘Plantijn’ iep

Ulmus x hollandica 

Hollandse iep 

 

Naar boven