Concept Afvalstoffenverordening gemeente Molenlanden 2024 en Concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Molenlanden 2024

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Molenlanden maken op grond van artikel 10.23 en verder van de Wet Milieubeheer (Wm) en de Inspraakverordening gemeente Molenlanden 2019 bekend, dat vanaf 27 juni tot en met 9 augustus 2023 voor iedereen in concept ter inzage liggen:

 

  • -

    de concept Afvalstoffenverordening gemeente Molenlanden 2024;

  • -

    het concept Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening gemeente Molenlanden 2024.

     

  •  

Doelstelling Afvalstoffenverordening en Uitvoeringsbesluit

Met de invoering van de maatregelen uit de in juni 2021 door de gemeenteraad vastgestelde Strategienota 2021-2025 ‘Samen voor een afvalvrije en schone gemeente’ is de noodzaak ontstaan de Afvalstoffenverordening en het bijbehorende Uitvoeringsbesluit te actualiseren.

 

De Afvalstoffenverordening geeft uitvoering aan die bepalingen van de Wet Milieubeheer, waarmee het kader is gesteld voor het beheer van huishoudelijke en andere afvalstoffen.

 

Voor de Afvalstoffenverordening met bijbehorend Uitvoeringsbesluit en toelichting de modelverordening van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in materiële zin wordt gevolgd.

 

Door aan de nieuwe Afvalstoffenverordening de modelverordening van de VNG ten grondslag te leggen, worden de actualiteiten - waaronder die in de jurisprudentie - volledig meegenomen.

 

Ter inzage

De verordening en het uitvoeringsbesluit zijn te raadplegen op Terinzageleggingen | Gemeente Molenlanden.

 

Inspraak

Tijdens de tervisielegging van de verordening en het uitvoeringsbesluit - vanaf 27 juni tot en met 9 augustus 2023 - kan iedereen een mondelinge of schriftelijke inspraakreactie indienen. Schriftelijke reacties dienen gericht te worden aan het college van b. en w. van Molenlanden, Postbus 5, 2970 AA Bleskensgraaf. De reactie moet de volgende informatie te bevatten: naam en adres van de indiener, datum, redenen van de reactie en of de reactie gericht is op de verordening en/of het uitvoeringsbesluit. Voor het mondeling naar voren brengen van uw reactie kunt u contact opnemen met Francis Hendriks van team Wonen & Duurzaamheid via mailadres francis.hendriks@jouwgemeente.nl.

 

Vervolg

Na afloop van de tervisielegging worden de binnengekomen reacties gebundeld in een nota van inspraak. De reacties worden anoniem opgenomen en door het college voorzien van een beantwoording. De nota van inspraak zal bij het vaststellen van de verordening door de gemeenteraad en de vaststelling van het uitvoeringsbesluit door het college van b. en w. worden meegewogen.

 

Inlichtingen

Wilt u nadere informatie over de verordening en het uitvoeringsbesluit? Neemt u dan contact op met Francis Hendriks van team Wonen & Duurzaamheid via mailadres francis.hendriks@jouwgemeente.nl.

 

Molenlanden, 26 juni 2023

 

Burgemeester en wethouders van Molenlanden

 

de secretaris,

 

Leon Anink

 

de burgemeester,

 

Theo Segers

 

 

Naar boven