Verkeersbesluit instellen spitsgeslotenverklaring voor alle motorvoertuigen en voorrangsregeling kruispunt Pleinweg-Katendrechtse Lagedijk te Rotterdam

Rotterdam , Charlois , 23/0004 625 – AS23/02 194

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

 

Overwegende dat,

  •  

op 27 januari 2023 het verkeersbesluit voor het definitief wegnemen van rijstroken op de Maastunnelcorridor gepubliceerd is (Gemeenteblad 2023, 37910);

door het genomen verkeersbesluit voor het reguliere verkeer één rijstrook per rijrichting beschikbaar blijft op de Pleinweg;

de geslotenverklaring op de hierdoor gecreëerde vrije rijstrook op de Pleinweg gehandhaafd wordt door middel van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s;

de parallelweg van de Pleinweg veelvuldig wordt gebruikt door sluipverkeer, om files op de hoofdrijbaan te omzeilen;

het is gebleken dat na het wegnemen van één rijstrook op de hoofdrijbaan van de Pleinweg de parallelweg van de Pleinweg meer gebruikt wordt door het sluipverkeer in de ochtend- en avondspits;

het sluipverkeer kan invoegen op de hoofdrijbaan van de Pleinweg ter hoogte van de Katendrechtse Lagedijk;

het sluipverkeer met name in de ochtend- en avondspits tot bereikbaarheidsproblemen voor bewoners en ander bestemmingsverkeer leidt op de parallelweg van de Pleinweg;

bovenstaande leidt tot onderlinge conflicten tussen wijkbewoners en doorgaand autoverkeer;

deze bereikbaarheidsproblemen zeer nadelig zijn voor de leefbaarheid in de genoemde woonstraten en voor de verkeersveiligheid;

er op dit moment een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, uitgezonderd autobussen en taxi’s, geldt in de ochtendspits tussen 07:00 en 09:00 uur;

het tijdens deze uren verboden is om vanaf Katendrechtse Lagedijk en vanaf parallelweg Pleinweg in te voegen op de hoofdrijbaan van de Pleinweg;

deze geslotenverklaring veelvuldig genegeerd wordt waardoor de filevorming op de parallelweg ontstaat, met alle daarbij behorende problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid;

er niet bekend is of er voor de geslotenverklaring een formeel verkeersbesluit is genomen;

het daarom gewenst is gelet op de bereikbaarheids- en leefbaarheidsproblemen en verkeersveiligheid om de geslotenverklaring wegens dit verkeersbesluit formeel vast te leggen en tevens te laten gelden voor in de avondspits;

het daarbij niet wenselijk is dat autobussen gebruik maken van de parallelweg op de Pleinweg;

daarom de nu geldende uitzondering voor autobussen op de geslotenverklaring wordt ingetrokken;

het ook wenselijk is de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen uit te breiden naar een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd taxi’s;

zodoende een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen ingesteld wordt op de parallelweg van de Pleinweg, tussen de hoofdrijbaan van de Pleinweg en de Katendrechtse Lagedijk met daarbij de spitstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 09.00 en tussen 16.00 en 18.00 uur, uitgezonderd taxi’s;

dat onder taxi wordt verstaan een voertuig dat volgens de RDW een taxi-indicatie heeft en derhalve een blauw kenteken voert;

op deze verkeersmaatregelen naast fysieke handhaving ook wordt gehandhaafd door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp met een technisch hulpmiddel (ANPR-camera’s), in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren;

daarnaast de rijbaan van de parallelweg van de Pleinweg ter hoogte van de hoofdrijbaan van de Pleinweg samen gevormd wordt met het verplichte (brom-) fietspad;

het verkeer vanaf de hoofdrijbaan van de Pleinweg daarmee kruist met gemotoriseerd verkeer en (brom-) fietsverkeer komende vanaf het verplichte (brom-)fietspad;

in de huidige situatie er geen voorrangsregeling is getroffen en gelet op de verkeersveiligheid van alle weggebruikers dit wel gewenst is;

er daarom een voorrangsregeling ingesteld wordt ten behoeve van alle weggebruikers, waarbij het verkeer vanaf de hoofdrijbaan van de Pleinweg voorrang dient te verlenen aan alle weggebruikers;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie positief heeft geadviseerd.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2021 (gemeenteblad 2021-213, zoals nadien gewijzigd);

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tot het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, uitgezonderd taxi’s en autobussen van maandag tot vrijdag tijdens de ochtendspits, op de parallelweg van de Pleinweg, tussen de hoofdrijbaan van de Pleinweg en de Katendrechtse Lagedijk, middels

  • het verwijderen van bord C06 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘tussen 07.00 – 09.00 uur en onderbord met de tekst ‘behalve autobussen en taxi’s’;

 

Tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd taxi’s van maandag tot vrijdag tijdens de ochtend- en avondspits, op de parallelweg van de Pleinweg, tussen de hoofdrijbaan van de Pleinweg en de Katendrechtse Lagedijk, middels

  • het plaatsen van borden C12 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘ma t/m vr 07:00 – 09:00 h - 16:00 – 18:00 h’ en een onderbord met de tekst ‘uitgezonderd taxi’s’.

  •  

Tot het instellen van een voorrangsregeling op de parallelweg van de Pleinweg ter hoogte van de kruising met het verplichte (brom-) fietspad, waarbij alle weggebruikers vanaf de hoofdrijbaan van de Pleinweg voorrang moeten verlenen aan het (brom-) fietsverkeer van het verplichte (brom-) fietspad, middels

  • het plaatsen van borden B06 (verleen voorrang) zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden zoals bedoeld wordt in artikel 80 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;

 

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 20 juni 2023

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

R. André de la Porte

Hoofd Mobiliteit a.i.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven