Verkeersbesluit instellen spitsgeslotenverklaring voor alle motorvoertuigen parallelweg ’s-Gravendijkwal ten zuiden van Snellinckstraat te Rotterdam

Rotterdam , Delfshaven , 23/0004506 – AS23/02145

 

De directeur van cluster Stadsontwikkeling,

 

Overwegende dat,

  •  

op 27 januari 2023 het verkeersbesluit voor het definitief wegnemen van rijstroken op de Maastunnelcorridor gepubliceerd is (Gemeenteblad 2023, 37910);

door het genomen verkeersbesluit voor het reguliere verkeer één rijstrook per rijrichting beschikbaar blijft op de ‘s-Gravendijkwal;

de geslotenverklaring op de hierdoor gecreëerde vrije rijstrook op de ’s-Gravendijkwal gehandhaafd wordt door middel van Automatic Number Plate Recognition (ANPR)-camera’s;

de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal veelvuldig wordt gebruikt door sluipverkeer, om files op de hoofdrijbaan te omzeilen;

het is gebleken dat na het wegnemen van één rijstrook op de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal meer gebruikt wordt door het sluipverkeer in de avondspits;

het sluipverkeer met name in de avondspits tot filevorming op de parallelweg leidt, waardoor de Zwaerdecroonstraat en de Snellinckstraat onbereikbaar worden voor bewoners en ander bestemmingsverkeer;

bovenstaande leidt tot onderlinge conflicten tussen wijkbewoners en doorgaand autoverkeer;

deze bereikbaarheidsproblemen zeer nadelig zijn voor de leefbaarheid in de genoemde woonstraten en voor de verkeersveiligheid;

het sluipverkeer kan invoegen op de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal ten zuiden van de Snellinckstraat;

er op dit moment een geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, uitgezonderd autobussen en taxi’s, geldt in de avondspits van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur;

het tijdens deze uren verboden is om vanaf de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal in te voegen op de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal;

deze geslotenverklaring veelvuldig genegeerd wordt waardoor de filevorming op de parallelweg ontstaat, met alle daarbij behorende problemen op het gebied van bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid;

er niet bekend is of er voor de geslotenverklaring een formeel verkeersbesluit is genomen;

het daarnaast wenselijk is de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen uit te breiden naar een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd taxi’s en lijnbussen;

zodoende een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen ingesteld wordt op de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal, tussen de Snellinckstraat en de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal met daarbij de spitstijden van maandag tot en met vrijdag tussen 16.00 en 18.00 uur, uitgezonderd taxi’s en lijnbussen;

dat onder taxi wordt verstaan een voertuig dat volgens de RDW een taxi-indicatie heeft en derhalve een blauw kenteken voert;

op de verkeersmaatregelen uit bovengenoemd verkeersbesluit naast fysieke handhaving ook wordt gehandhaafd door het verwerken van kentekengegevens van voertuigen op of aan de weg met behulp een technisch hulpmiddel van ANPR-camera’s, in combinatie met daartoe bevoegde buitengewoon opsporingsambtenaren;

dat de maatregel, gelet op artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994 (Wvw, besluit van 21 april 1994, Staatsblad (Stb.) 1994, 475, zoals nadien gewijzigd), strekt tot:

  • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

  • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

  • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

  • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

dat de weg onder beheer is van de gemeente Rotterdam;

dat in het kader van artikel 24 sub a. van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW, besluit van 26 juli 1990, 460, of zoals nadien gewijzigd) wel overleg heeft plaatsgevonden met de Politie, eenheid Rotterdam, waarbij de Politie positief heeft geadviseerd.

 

Gelet op artikel 18 aanhef en onder d van de Wegenverkeerswet 1994 (Staatsblad 1994, nr. 475, zoals nadien gewijzigd), het bepaalde in het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer en daartoe bevoegd krachtens door het college van Burgemeester en Wethouders verleend mandaat in het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rotterdam 2021 (gemeenteblad 2021-213, zoals nadien gewijzigd);

Besluit:

namens het college van Burgemeester en Wethouders van Rotterdam,

Tot het opheffen van de geslotenverklaring voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen, uitgezonderd taxi’s en lijnbussen op werkdagen tijdens de avondspits, op de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal, tussen de Snellinckstraat en de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal, middels

- het verwijderen van bord C06 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderbord waarop de tekst ‘- ‘ma t/m vr, 16 – 18 h, behalve autobussen en taxi’s’;

 

Tot het instellen van een geslotenverklaring voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd taxi’s en lijnbussen op werkdagen tijdens de avondspits, op de westelijke parallelweg van de ’s-Gravendijkwal, tussen de Snellinckstraat en de hoofdrijbaan van de ’s-Gravendijkwal, middels

  • het plaatsen van 2 borden C12 zoals bedoeld in bijlage I van het RVV 1990 met onderborden waarop de tekst ‘ma t/m vrij 16.00 – 18.00 uur’ en onderborden met de tekst ‘uitgezonderd taxi’s en lijnbussen’.

  •  

De directeur van Cluster Stadsbeheer wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Dit besluit wordt zowel in het Gemeenteblad als op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gepubliceerd.

 

Rotterdam, 20 juni 2023,

Namens het college van Burgemeester en Wethouders

de directeur van het cluster Stadsontwikkeling,

voor deze, het hoofd Mobiliteit,

R. André de la Porte

Hoofd Mobiliteit a.i.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van publicatie, een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders.

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten:

- naam en adres van de indiener

- datum bezwaarschrift

- de gronden van het bezwaar

- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt.

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:

Het college van burgemeester en wethouders,

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, postbus 1011, 3000 BA te ROTTERDAM.

Faxnummer Algemene Bezwaarschriftencommissie: (010) 2676300.

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: www.rotterdam.nl/bezwaar

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij het college heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:

Rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, postbus 50951, 3007 BM te ROTTERDAM.

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.

Naar boven