Aan- en toewijzingsbesluit (ondergrondse) verzamelcontainers – gemeente Haarlemmermeer – Deelgebied Hoofddorp 1e fase (zaaknummer 6954047)

 

 

Het college van burgemeesters en wethouders van Haarlemmermeer;

Overwegende,

 • dat de raad van gemeente Haarlemmermeer op 28 mei 2020 een besluit heeft genomen over Raadsvoorstel 2020.0000853 ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’;

 • dat als gevolg hiervan bij hoogbouw inzameling van afval- en grondstoffen met (ondergrondse) verzamelcontainers gaat plaatsvinden;

 • dat de locaties van bestaande brengparkjes opnieuw worden beoordeeld;

 • dat het daarvoor noodzakelijk is dat (ondergrondse) verzamelcontainers ten behoeve van de inzameling van huishoudelijke afval- en grondstoffen worden geplaatst;

 • dat een huishouden één of meerdere containers per afval/grondstof kan krijgen toegewezen waarvan het afval/de grondstof in die container moet worden gedeponeerd;

 • dat in de Procedure aan- en toewijzing (ondergrondse) verzamelcontainers naar aanleiding van besluit ‘Aanpassing Aanpak van Afval- naar Grondstofinzameling (VANG) 2020’, vastgesteld door B&W op 01-09-2020, is bepaald welke procedure wordt toegepast, hoe de locaties worden bepaald (aanwijzing) en toewijzing van containers plaatsvindt. De procedure is gepubliceerd in het Gemeenteblad onder nummer 313063;

 • dat een ontwerp-aan- en toewijzingsbesluit voor deelgebied Hoofddorp 1e fase is opgesteld, waarin de beoogde aan- (locatiebepaling) en toewijzing van locaties aan huishoudens voor de (ondergrondse) verzamelcontainers zijn opgenomen;

 • dat belanghebbenden geïnformeerd zijn via een brief en/of via www.officielebekendmakingen.nl over de voorgenomen aan- en toewijzing van de containerlocaties middels een ontwerp aan- en toewijzingsbesluit, waarop men binnen 6 weken met een zienswijze kon reageren (procedure afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht);

 • dat de ingebrachte reacties aanleiding vormen om de volgende wijzigingen aan te brengen ten opzichte van het ontwerp (zie locatieplan):

 • a.

  voorgenomen locatie 02-27B (Skagerrak) komt te vervallen (GFT-container);

 • b.

  voorgenomen locatie 02-27D (Engelsholm) komt te vervallen, de GFT-container wordt bijgeplaatst op locatie 02-27A (Engelsholm).

 • dat voor het overige de ingediende zienswijzen geen aanleiding geven tot wijzigingen.

Wij verwijzen naar de bijgevoegde reactienota voor onze reactie op de ingediende zienswijzen. Deze worden samengevat en geanonimiseerd weergegeven.

gelet op:

het bepaalde in artikel 10.26 van de Wet milieubeheer waarbij is voorgeschreven dat gemeenten, in het belang van de doelmatigheid, huishoudelijke afvalstoffen mogen inzamelen nabij elk perceel, alsmede op de Participatieverordening en op afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht;

het bepaalde in artikel 10 van de ‘Afvalstoffenverordening gemeente Haarlemmermeer 2021’;

het Mandaat -, machtigings- en volmachtbesluit Haarlemmermeer 2020;

Besluit:

 • 1.

  de bijgevoegde reactienota zienswijzen vast te stellen;

 • 2.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toe-wijzingsbesluit voor deelgebied Hoofddorp 1e fase aan te wijzen voor het plaatsen van (ondergrondse) verzamelcontainers voor de inzameling van huishoudelijke afval- en grond-stoffen. De locaties zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende tekeningen (zie lijst met externe bijlagen);

 • 3.

  de locaties opgenomen in het (op bovengenoemde onderdelen gewijzigde) Aan- en toe-wijzingsbesluit toe te wijzen aan de betreffende huishoudens conform de bij dit besluit behorende adressenlijst ‘Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG deelgebied Hoofddorp 1e fase.pdf’ (externe bijlage);

 • 4.

  dit Aan- en toewijzingsbesluit bekend te maken op www.officielebekendmakingen.nl;

 • 5.

  te bepalen dat dit besluit in werking treedt op de dag na de officiële bekendmaking van dit besluit op www.officielebekendmakingen.nl.

 

22 juni 2023

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlemmermeer,

namens dezen,

de teammanager Regie,

 

 

N. Maarse

 

Externe bijlagen:

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Aletta Jacobsdreef 02-05.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost –Aletta Jacobsdreef 02-17A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Anne Franklaan – Hannie Schaftstraat 02-02A-02-02B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost- Annie Romeinstraat 02-09A-02-10.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost- Caro van Eycksingel 02-01.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost –Etta Palmstraat 02-019A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost- Hannie Schaftstraat 02-07A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Henriëtte Roland Holstlaan 02-11A-02-11B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Irene Vorrinkstraat 02-18.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Joke Smitstraat 02-08A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Mary Zeldenruststraat 02-06A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Rosa Spierstraat 1 02-20-02-20A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-Oost – Rosa Spierstraat 2 02-20B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Edelenburg 02-17B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Egholm 02-22A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Egholm 02-22C.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Engelsholm 02-27A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Frankenburgsingel 02-17C.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Grote Belt 02-18A-02-19B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Grote Belt 02-18A-02-28A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Lettenburg 02-11-02-12A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Lettenburg 2 02-13-02-14-02-14A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Manenburgdreef 02-08D.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Markenburg 02-08C-02-09B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Redenburgsingel 02-16.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Ridderburgpark 02-01A-02-02B-02-03A-02-03B-02-04A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Ridderburgpark 3 02-05A- 02-05C- 02-05D.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Rondenburglaan 02-06D – 02-05C – 02-05D.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Rondenburglaan 2 02-06C – 02-06B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Rosenholm 02-26A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Rosenholm 2 02-27B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Saltholm 02-25A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Skagerrak 02-23A.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Skagerrak 2 02-24B.pdf

 • Bewoners Toolenburg-West – Sont 02-20C – 02-21C.pdf

 

 • Lijst definitieve toewijzing restafvalcontainer VANG deelgebied Hoofddorp 1e fase.pdf

 • Reactienota zienswijzen deelgebied Hoofddorp 1e fase.pdf

 

 

Terinzagelegging

Het Aan- en toewijzingsbesluit en de bijbehorende stukken worden gepubliceerd via www.officielebekendmakingen.nl en liggen gedurende zes weken vanaf de publicatiedatum, na een telefonische afspraak, ter inzage in het Informatiecentrum van het raadhuis.

U kunt het aanwijzings- en toewijzingsbesluit digitaal inzien via www.officielebekendmakingen.nl. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan sturen wij na een telefonisch verzoek digitaal een exemplaar toe. Personen die geen toegang hebben tot internet, kunnen telefonisch een afspraak maken om het Aan- en toewijzings-besluit op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur in te zien in het Informatiecentrum van het raadhuis, Taurusavenue 100 in Hoofddorp.

Beroep

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan iedereen wiens belang rechtstreeks bij een besluit is betrokken dat met de uniforme openbare voorbereidingsprocedure van afd. 3.4 Algemene wet bestuurs-recht is voorbereid, binnen zes weken na publicatie van dat besluit een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag, p/a Postbus 20019 2500 EA Den Haag, fax 070 - 365 13 80 of Digitaal loket. Voorwaarde hiervoor is wel dat u een zienswijze tegen het ontwerp had ingediend bij het gemeentebestuur en dat u alleen beroep kunt instellen tegen die onderdelen van het besluit waarover uw zienswijze handelde.

Het indienen van beroep schorst de werking van dit besluit niet. Het besluit treedt dus gewoon in werking. Gelijktijdig met of na het indienen van het beroepschrift kunt u echter een verzoek om een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Zo’n verzoek kunt u pas doen als u het beroepschrift indient en onverwijlde spoed, gelet op het betrokken belang, dat vereist. Voor de behandeling van het beroep (en ook van het verzoek) wordt door de Raad van State een griffierecht geheven.

Naar boven