Wijzigingsverordening Subsidieverordeningen Compensatie ozb-heffing sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties Westland 2022

De raad van de gemeente Westland;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 oktober 2022 met de volgende bijlage(n):

  • GETEKEND Raadsbesluit Beleidsregels compensatie OZB heffing Westlandse sportverenigingen (G20-000498)

  • GETEKEND Raadsbesluit Beleidsregels compensatie OZB-heffing Vrijwilligersorganisaties Westland 2020 (G20-002404)

gelet op artikel 156 van de Gemeentewet en de Algemene subsidieverordening Westland 2016

 

gehoord het advies van de commissie Bestuur en Economie van 24 november 2022 en gehoord de beraadslagingen van onderhavige vergadering;

 

besluit:

Artikel I  

De Subsidieverordening Compensatie ozb-heffing sportverenigingen Westland 2020 wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    De zinsnede 'en vervalt op 1 januari 2023' in artikel 6.1 lid 1 komt te vervallen.

Artikel II  

De "Subsidieverordening Compensatie OZB-heffing vrijwilligersorganisaties Westland 2020" wordt als volgt gewijzigd:

  • A.

    De zinsnede 'en vervalt op 1 januari 2023' in artikel 7.1 lid 1 komt te vervallen.

Artikel III  

Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Artikel IV  

Deze verordening wordt aangehaald als: Wijzigingsverordening Subsidieverordeningen Compensatie ozb-heffing sportverenigingen en vrijwilligersorganisaties Westland 2022.

Aldus besloten door de raad in zijn openbare vergadering van 7 december 2022,

de plv. griffier

B.R. Arends

de voorzitter

P. van Oosten

Naar boven